Postup : 2015/2580(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0440/2015

Predkladané texty :

B8-0440/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0206

NÁVRH UZNESENIA
PDF 113kWORD 56k
07.05.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku


o delegovanom nariadení z 20. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení z 20. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8-0440/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)00861),

–       so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2014 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(1) a najmä na jeho článok 177 ods. 1 písm. a), článok 223 ods.2 a článok 227,

–       so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–       so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.     keďže monitorovanie údajov súvisiacich s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu zabezpečuje transparentnosť a znalosti, pokiaľ ide o vývoj trhu, ktorý je naďalej nestabilný a čelí silnej konkurencii, najmä pokiaľ ide o dovoz z tretích krajín;

B.     keďže takéto informácie sú tiež extrémne užitočné, pokiaľ ide o rokovania o medzinárodných dohodách a antidumpingové vyšetrovania;

C.     keďže Eurostat neposkytuje takéto presné informácie, takže neexistuje alternatívny spôsob získavania úplných informácií o situácii na trhu pre hospodárske subjekty, členské štáty a inštitúcie;

1.      vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

Právne oznámenie