Postupak : 2015/2684(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0460/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0460/2015

Rasprave :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0208

NACRT PRIJEDLOGA REZOLUCIJE
PDF 148kWORD 83k
13.5.2015
PE555.240v01-00
 
B8-0460/2015

podnesenog nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o popisu pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije (2015/2684(RSP))


Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi, Ramón Luis Valcárcel Siso u ime Kluba zastupnika PPE-a
Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u ime Kluba zastupnika S&D-a
Helga Stevens, Timothy Kirkhope, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o popisu pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije (2015/2684(RSP))  
B8‑0460/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Konvencija) i njezino stupanje na snagu u Europskoj uniji 21. siječnja 2011. u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenog 2009. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom(1),

–       uzimajući u obzir Kodeks ponašanja između Vijeća, država članica i Komisije kojim se određuju interni mehanizmi provedbe u Europskoj uniji Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i zastupanja EU-a u vezi s tom Konvencijom(2),

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–       uzimajući u obzir Radni dokument službi Komisije pod nazivom „Izvješće o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji” (SWD(2014)0182),

–       uzimajući u obzir popis pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije(3),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. studenog 2010. naslovljenu „Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.: obnovljena obveza za Europu bez zapreka” (COM(2010)0636),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2011. o mobilnosti i uključivanju osoba s invaliditetom te Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.(4),

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog ombudsmana za 2013.,

–       uzimajući u obzir članke 2., 9., 10., 19. i 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članke 3., 15., 21., 23. i 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–       uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja(5),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da, kao punopravni građani, osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i pripada im pravo na neotuđivo dostojanstvo, jednako postupanje, neovisan život i potpuno sudjelovanje u društvu;

B.     budući da se procjenjuje da je u Europskoj uniji 80 milijuna osoba s invaliditetom;

C.     budući da dokazi Agencije EU-a za temeljna prava stalno pokazuju da se osobe s invaliditetom suočavaju s diskriminacijom i preprekama u ostvarivanju svojih prava koja im pripadaju jednako kao i drugima;

D.     budući da su osobe s invaliditetom jedna od najosjetljivijih skupina u našem društvu, a njihova uključenost na tržište rada predstavlja jedan od najvećih izazova za socijalnu politiku i politiku tržišta rada;

E.     budući da se potpuna uključenost i jednako sudjelovanje osoba s invaliditetom može postići samo pristupom invaliditetu koji se temelji na ljudskim pravima na svim razinama stvaranja, provedbe i nadzora politika EU-a kao i na međuinstitucijskoj razini te budući da Komisija u svojim budućim prijedlozima to mora uzeti o obzir;

F.     budući da je Komisija 2008. predložila Direktivu EU-a za borbu protiv diskriminacije, ali je Vijeće i dalje blokira;

G.     budući da načela Konvencije sežu mnogo dalje od diskriminacije, utirući put potpunom uživanju ljudskih prava za osobe s invaliditetom u uključivom društvu, ali su također usmjerena na pružanje potrebne zaštite i pomoći kako bi se obiteljima omogućilo da doprinesu tome da osobe s invaliditetom uživaju potpuna jednaka prava;

H.     budući da je EU formalno ratificirao Konvenciju koju je također potpisalo svih 28 država članica, a njih 25 ju je ratificiralo;

I.      budući da Odbor za predstavke Europskog parlamenta svake godine prima predstavke o diskriminaciji zbog nemogućnosti pristupa zaposlenju, samozaposlenju, javnim uslugama i obrazovanju;

J.      budući da osobe s invaliditetom nisu homogena skupina i budući da bi u planiranim politikama i djelovanju u njihovu korist u obzir trebalo uzeti nedostatak homogenosti i činjenicu da se neke skupine, kao što su žene, djeca i pojedinci kojima je potrebna intenzivnija podrška, suočavaju s dodatnim i različitim oblicima diskriminacije;

K.     budući da Parlament u obzir mora uzeti činjenicu da su odredbe Konvencije minimalni standardi koji europskim institucijama omogućuju daljnje djelovanje u zaštiti osoba s invaliditetom i borbi protiv diskriminacije;

L.     budući da je dostupnost posla zajedno s nediskriminacijom na radnom mjestu temeljni element za samoodređenje i neovisan život; budući da je usprkos postojećim programima, inicijativama i strategijama na razini EU-a, stopa zaposlenosti osoba između 20 i 64 godine veća od 70 %, dok je stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom niža od 50 %; budući da stopa zaposlenosti za žene bez invaliditeta iznosi 65 % u odnosu na onu za žene s invaliditetom koja je 44 %;

M.    budući da je plaćeni posao bitan kako bi se osobama s invaliditetom omogućio neovisan život i budući da bi države članice stoga trebale stremiti većoj dostupnosti zaposlenja osoba s invaliditetom kako bi one mogle doprinijeti društvu u kojem žive te bi kao preduvjet za to trebale pružiti uključivo obrazovanje za svu djecu s invaliditetom uključujući i onu s poteškoćama u učenju kako bi im pomogle u usvajanju dobrih obrazovnih temelja još od osnovne škole da bi mogli pratiti obrazovni program koji odgovara njihovim sposobnostima učenja čime im se daje mogućnost solidnog obrazovanja koje im može pomoći u razvoju karijere ili jamčenju dobrog posla koji im kasnije omogućuje samostalan život;

N.     budući da je invaliditet koncept koji se mijenja, a koji je rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okružju, a koje onemogućuju njihovo potpuno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na jednakoj razini s drugim ljudima i s istim dostojanstvom;

O.     budući da se, točnije, na osnovi članka 7. Uredbe o zajedničkim odredbama dostupnost za osobe s invaliditetom mora uzeti u obzir tijekom cjelokupne pripreme i provedbe programa koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, te budući da bi ista pitanja trebalo uzeti u obzir pri pripremi ostalih fondova EU-a i korištenju njihovim sredstvima;

P.     budući da u nekim državama članicama raste potražnja za socijalnim uslugama zbog demografskih i društvenih promjena, uz veće stope nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti, što podrazumijeva i manju dostupnost kvalitetnih usluga za osobe s invaliditetom, a to negativno utječe na njihovu sposobnost da žive samostalno, uključeni u društvo ravnopravno s drugima;

Q.     budući da bi postojeće zakonodavstvo EU-a o pravima osoba s invaliditetom trebalo bolje primjenjivati kako bi se povećala dostupnost za sve osobe s invaliditetom u cijeloj Europskoj uniji;

R.     budući da je Parlament dio okvira EU-a za promicanje, zaštitu i nadzor provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, a u skladu s člankom 33. stavkom 2. te Konvencije;

S.     budući da je više organizacija civilnog društva Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom dostavilo informacije u vezi s popisom pitanja;

T.     budući da je Komisija kao središnje mjesto iz članka 33. stavka 1. imenovana za davanje odgovora na popis pitanja koji je usvojio Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom;

U.     budući da je Parlament jedino izravno izabrano tijelo Europske unije koje predstavlja europske građane i stoga u potpunosti poštuje pariška načela, kako je utvrđeno u članku 33. Konvencije;

1.      uvjerava Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom da će Europski parlament odgovoriti na pitanja koja su mu izravno postavljena, ali i pozvati Komisiju da stajališta Parlamenta uzme u obzir pri sastavljanju vlastitih odgovora Odboru;

2.      izražava žaljenje zbog toga što su Komisija i Vijeće usvojili Kodeks ponašanja bez uključivanja Parlamenta, a rezultat je da Parlament ima ograničenu nadležnost u nadzoru Konvencije;

3.      poziva Komisiju da se o svom odgovoru na popis pitanja savjetuje sa svim relevantnim institucijama i agencijama, uključujući Parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana i Agenciju EU-a za temeljna prava;

4.      poziva Komisiju da okvir EU-a pozove da formalno sudjeluje u konstruktivnom dijalogu;

5.      primjećuje da je nepostojanje raščlanjenih podataka i statistike o pojedinim skupinama invaliditeta prepreka osmišljavanju adekvatnih mjera; stoga poziva Komisiju na prikupljanje i širenje statističkih podataka o invaliditetu raščlanjenih prema dobi i spolu, a u cilju praćenja položaja osoba s invaliditetom diljem EU-a u relevantnim područjima svakodnevnog života, a ne samo u području zapošljavanja;

6.      napominje da je više organizacija civilnog društva Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom dostavilo informacije za popis pitanja; stoga potiče Komisiju da u okviru postupka preispitivanja dodatno razradi strukturni dijalog, da se savjetuje i da surađuje s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom, što podrazumijeva i prilikom sastavljanja odgovora Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom o popisu pitanja, kao i razvoju, provedbi i nadzoru mjera EU-a u ovom području;

7.      poziva države članice koje to još nisu učinile da što prije ratificiraju Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom;

8.      poziva Komisiju da podnese ambiciozan prijedlog Europskog zakona o dostupnosti, uz punu uključenost osoba s invaliditetom tijekom cjelokupnog zakonodavnog ciklusa, te ističe potrebu da taj prijedlog obuhvati niz resornih područja povezanih s dostupnošću robe i usluga za sve građane EU-a jačanjem neovisnosti i punim uključivanjem osoba s invaliditetom te uspostavom stalnog, djelotvornog i neovisnog mehanizma za nadzor i primjenu;

9.      potiče Vijeće da ubrza rad na prijedlogu direktive o dostupnosti internetskih stranica tijela javne vlasti s ciljem postizanja zajedničkog stajališta i daljnjeg napretka prema usvajanju tog zakonodavnog akta, čime bi se povećala dostupnost dokumenata, video-snimaka i internetskih stranica i pružio alternativni format za sredstva komunikacije;

10.    preporučuje da se fondovima EU-a koristi za poticanje dostupnosti i elektroničke dostupnosti za osobe s invaliditetom, za poticanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, na razvoj kvalitetnih socijalnih i zdravstvenih usluga te na ulaganje u jačanje kapaciteta organizacija koje predstavljaju osobe s invaliditetom;

11.    napominje svoje odgovore i aktivnosti u vezi s popisom pitanja postavljenih u vezi s prvobitnim izvještajem Europske unije kao sudionika u preispitivanju Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom:

a.      osnovao je međuodborsku radnu skupinu sastavljenu od članova svih nadležnih odbora koja je pokrenula aktivnosti podizanja svijesti otvorene za cjelokupno osoblje i zastupnike, uključujući i organizaciju tečajeva znakovnog jezika kao dio stručne izobrazbe;

b.      istaknuo je potrebu dostupnosti u pogledu univerzalnog pružanja usluga i broj 112 za hitne slučajeve u svojoj Rezoluciji od 5. srpnja 2011.(6) i pisanoj izjavi br. 35/2011, koji su bili ključni za razvoj sustava ePoziv ugrađenih u vozilo;

c.      broj zastupnika u Parlamentu s invaliditetom znatno je porastao nakon izbora 2014. godine;

d.      obvezuje se na aktivan rad s relevantnim akterima kako bi se pronašlo pragmatično rješenje za pristupanje Ugovoru iz Marakeša;

e.      ističe potrebu da se poboljša provedba zakonodavstva EU-a kako bi se zajamčilo da osobe s invaliditetom mogu neovisno putovati svim prijevoznim sredstvima, uključujući javni prijevoz;

f.       poziva Komisiju da pruži traženo objašnjenje o tome kako će u sadašnjem i budućem zakonodavstvu zajamčiti da se osobama s invaliditetom pruže jednake mogućnosti, temeljna prava, jednaka dostupnost usluga i tržištu rada, te ista prava i obveze u dostupnosti zdravstvene zaštite kao i državljanima države članice u kojoj su osigurani, a u skladu s načelom jednakog postupanja i nediskriminacije, kako bi sve osobe s invaliditetom uživale pravo slobode kretanja koje imaju svi građani EU-a;

g.      poziva države članice i Komisiju da zajamče da pristup pravosuđu s obzirom na zakonodavstvo EU-a bude u potpunosti u skladu s Konvencijom, a kako bi temeljna prava bila dostupna svima;

12.    ističe potrebu za pojačanom političkom suradnjom u okviru EU-a, uključujući potrebne financijske i ljudske resurse kako bi se zajamčilo da svoje zadaće ostvari u skladu s prethodno spomenutom odlukom Vijeća, te potiče aktere iz okvira EU-a da dodijele tražene resurse za tu zadaću;

13.    pozdravlja inicijativu zastupnika kojom se traži redovito sastavljanje zajedničkog izvješća Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te Odbora za predstavke kao odgovor na preporuke Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom;

14.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL L 23, 27.1.2010., str. 35.

(2)

SL C 340, 15.12.2010., str. 11.

(3)

CRPD/C/EU/Q/1.

(4)

SL C 131 E, 8.5.2013., str. 9.

(5)

SL L 303, 2.12.2000., str. 16.

(6)

SL C 33 E, 5.2.2013., str. 1.

Pravna napomena