ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 63k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
B8‑0506/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι βουλευτές εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία, είτε είναι μέλη μιας ομάδας είτε όχι·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα Κοινοβούλιο υποτιθέμενα δημοκρατικό είναι απαράδεκτο ορισμένες κατηγορίες βουλευτών να μη μπορούν να απολαύουν των αυτών δικαιωμάτων με άλλες·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές υφίστανται διάφορες διακρίσεις κατά την άσκηση της εντολής τους και, πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συντονιστών των επιτροπών (άρθρο 205 του Κανονισμού), τους είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν εισηγητές ή σκιώδεις εισηγητές (ίδιο άρθρο), δεν μπορούν να είναι πρόεδροι ή αντιπρόεδροι επιτροπών (άρθρο 204 και κατανομή των ομάδων σύμφωνα με το σύστημα D'Hondt), δεν μπορούν να ορίζουν με δημοκρατική ψηφοφορία τον εκπρόσωπό τους στη Διάσκεψη των Προέδρων (άρθρο 26)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές υφίστανται υπερβολικά γραφειοκρατικό και σχολαστικό διοικητικό έλεγχο σε σχέση με αυτόν που ασκείται στις συσταθείσες ομάδες·

1.      θεωρεί ότι όλα τα μέλη του πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν πλήρως το κοινοβουλευτικό τους έργο·

2.      ζητεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να καταργήσει όλες τις διατάξεις του Κανονισμού που συνεπάγονται διακρίσεις εις βάρος των με εγγεγραμμένων βουλευτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου