RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 138kWORD 59k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete diskrimineerimise kohta Euroopa Parlamendis


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete diskrimineerimise kohta Euroopa Parlamendis  
B8-0506/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et kõik parlamendiliikmed – nii fraktsioonidesse kuuluvad kui ka mittekuuluvad – on valitud üldistel valimistel;

B.     arvestades, et on lubamatu, et idee poolest demokraatlikus parlamendis ei saa teatud kategooria parlamendiliikmed kasutada samu õigusi nagu teised;

C.     arvestades, et fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed kogevad oma mandaadi kasutamisel mitmesugust diskrimineerimist, näiteks ei ole neil võimalik osaleda komisjonide koordinaatorite koosolekutel (kodukorra artikkel 205), neil on peaaegu võimatu saada raportööriks või variraportööriks (samas), nad ei saa olla komisjoni esimehe ega aseesimehe ametis (artikkel 204 ja jagunemine fraktsioonide vahel d’Hondti süsteemi alusel) ja neil ei ole võimalik määrata demokraatliku hääletusega oma esindajat esimeeste konverentsile (artikkel 26);

D.     arvestades, et lisaks on halduskontroll fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete üle liiga bürokraatlik ja väiklaselt üksikasjalik, võrreldes fraktsioonidesse kuuluvate parlamendiliikmetega;

1.      on seisukohal, et kõikidel parlamendiliikmetel peab olema võimalik teha täiel määral oma tööd parlamendis;

2.      nõuab, et põhiseaduskomisjon kõrvaldaks kodukorrast kõik sätted, mis on fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete suhtes diskrimineerivad.

Õigusalane teave