PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 142kWORD 61k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o diskriminaciji nezavisnih zastupnika u Europskom parlamentu


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o diskriminaciji nezavisnih zastupnika u Europskom parlamentu  
B8-0506/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da su svi zastupnici izabrani na općim izborima, bilo da su članovi kluba zastupnika ili nezavisni;

B.     budući da u Parlamentu, koji bi trebao biti demokratsko tijelo, nije prihvatljivo da neke kategorije zastupnika ne mogu uživati u istim pravima kao ostale;

C.     budući da su nezavisni zastupnici tijekom svog mandata žrtve brojnih diskriminacija, posebno činjenice da ne mogu sudjelovati na sastancima koordinatora odbora (članak 205. Poslovnika), da im je gotovo nemoguće postati izvjestiteljem ili izvjestiteljem u sjeni (članak 205. Poslovnika), da ne mogu biti izabrani na mjesto predsjednika ili potpredsjednika odbora (članak 204. Poslovnika i podjela u klubove zastupnika prema sustavu D'Hondt) i da ne mogu demokratskim glasovanjem izabrati predstavnika u Konferenciji predsjednika (članak 26. Poslovnika);

D.     budući da osim toga nezavisni zastupnici podliježu administrativnoj kontroli koja je pretjerano birokratska i detaljna u odnosu na kontrolu koja se provodi u vezi sa zastupnicima iz klubova;

1.      mišljenja je da svi zastupnici moraju biti u mogućnosti u potpunosti izvršavati svoj parlamentarni posao;

2.      traži od Odbora za ustavna pitanja da iz Poslovnika ukloni sve odredbe koje su diskriminirajuće u odnosu na nezavisne zastupnike.

Pravna napomena