REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 158kWORD 60k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Parlamenta pie politiskajām grupām nepiederošu deputātu diskriminēšanu


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Parlamenta pie politiskajām grupām nepiederošu deputātu diskriminēšanu  
B8-0506/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā visi Parlamenta deputāti –– politisko grupu vai pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti –– ir ievēlēti vispārējās vēlēšanās;

B.     tā kā Parlamentā kā demokrātiskā iestādē nav pieņemams, ka dažu kategoriju deputātiem nav tādu pašu tiesību kā citiem;

C.     tā kā pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti, īstenojot savas pilnvaras, cieš no dažāda veida diskriminācijas, tostarp nespējas piedalīties komiteju koordinatoru sanāksmēs (Reglamenta 205. pants), viņiem gandrīz nav iespēju kļūt par referentu vai ēnu referentu, komitejas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku (Reglamenta 204. pants un sadalījums pa grupām saskaņā ar D'Hondt sistēmu) un viņi nevar ar demokrātisku balsojumu iecelt savu pārstāvi Priekšsēdētāju konferencē (Reglamenta 26. pants);

D.     tā kā turklāt pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti salīdzinājumā ar politisko grupu deputātiem ir pakļauti pārāk birokrātiskai un sīkumainai administratīvajai kontrolei,

1.      uzskata, ka visiem deputātiem ir jābūt spējīgiem pilnībā pildīt savus parlamentārā darba pienākumus;

2.      aicina Konstitucionālo jautājumu komiteju Reglamentā novērst visus noteikumus, kas rada pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu diskrimināciju.

 

Juridisks paziņojums