ONTWERPRESOLUTIE
PDF 141kWORD 59k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de discriminatie van niet-fractiegebonden leden van het Europees Parlement


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

over de discriminatie van niet-fractiegebonden leden van het Europees Parlement  
B8-0506/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat alle leden via rechtstreekse algemene verkiezingen verkozen zijn, of zij nu lid zijn van een fractie of niet-fractiegebonden;

B.     overwegende dat het onaanvaardbaar is dat in een Parlement dat democratisch wordt geacht, bepaalde categorieën van leden niet dezelfde rechten hebben als andere leden;

C.     overwegende dat niet-fractiegebonden leden bij de uitoefening van hun mandaat het slachtoffer zijn van een aantal vormen van discriminatie, meer bepaald niet kunnen deelnemen aan vergaderingen van de coördinatoren van de commissies (artikel 205 van het Reglement), bijna geen rapporteur of schaduwrapporteur kunnen zijn (idem), geen voorzitter of vicevoorzitter van een commissie kunnen zijn (artikel 204 en verdeling onder de fracties volgens het systeem-d'Hondt) en geen vertegenwoordiger in de Conferentie van voorzitters kunnen aanduiden door middel van een democratische stemming (artikel 26);

D.     overwegende dat de niet-fractiegebonden leden bovendien aan een uitzonderlijk bureaucratische en overdreven precieze controle worden onderworpen in vergelijking met leden van de vaste fracties;

1.      is van mening dat alle leden van het Europees Parlement hun parlementair werk volledig moeten kunnen uitoefenen;

2.      vraagt de Commissie constitutionele zaken alle bepalingen van het Reglement die een vorm van discriminatie ten aanzien van de niet-fractiegebonden leden inhouden, te schrappen.

Juridische mededeling