PROJEKT REZOLUCJI
PDF 147kWORD 61k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dyskryminowania posłów niezrzeszonych w Parlamencie Europejskim


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminowania posłów niezrzeszonych w Parlamencie Europejskim  
B8-0506/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że wszyscy posłowie są wyłaniani w wyborach powszechnych, niezależnie od tego czy przynależą do grupy, czy też są posłami niezrzeszonymi;

B.     mając na uwadze, że Parlament z założenia jest demokratyczny, w związku z czym niedopuszczalne jest, by posłowie należący do pewnych kategorii nie mogli korzystać z takich samych praw, jakimi cieszą się inni posłowie;

C.     mając na uwadze, że posłowie niezrzeszeni są podczas wykonywania mandatu ofiarami dyskryminacji z różnych powodów, w szczególności nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach koordynatorów komisji (art. 205 Regulaminu), niemal niemożliwy jest wybór posła niezrzeszonego na sprawozdawcę lub kontrsprawozdawcę (ten sam artykuł), posłowie niezrzeszeni nie mogą być przewodniczącymi ani wiceprzewodniczącymi komisji (art. 204 i podział stanowisk między grupy zgodnie z systemem d'Hondta), a ich przedstawiciele nie mogą być wyznaczani w następstwie demokratycznego głosowania, by zasiąść w Konferencji Przewodniczących (art. 26 Regulaminu);

D.     mając na uwadze, że posłowie niezrzeszeni są w dodatku poddawani nadmiernie biurokratycznej i drobiazgowej kontroli administracyjnej w porównaniu z posłami ukonstytuowanych grup;

1.      uważa, że wszyscy posłowie do Parlamentu muszą być w stanie wykonywać w pełni swoje prace parlamentarne;

2.      zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o wykreślenie z Regulaminu wszystkich postanowień dyskryminujących posłów niezrzeszonych.

Informacja prawna