NÁVRH UZNESENIA
PDF 147kWORD 61k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o diskriminovaní nezaradených poslancov
v Európskom parlamente


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Návrh uznesenia Európskeho parlamentudiskriminovaní nezaradených poslancovEurópskom parlamente  
B8-0506/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže všetci poslanci Parlamentu sú volení vo všeobecných voľbách, či už ide o členov politickej skupiny, alebo nezaradených poslancov;

B.     keďže je neakceptovateľné, aby si určité kategórie poslancov v Európskom parlamente, ktorý by mal byť demokratický, nemohli uplatňovať rovnaké práva ako ostatní poslanci;

C.     keďže nezaradení poslanci sú pri výkone svojho mandátu mnohokrát obeťami diskriminácie, ktorá spočíva najmä v tom, že im nie je umožnená účasť na schôdzach koordinátorov výborov (článok 205 rokovacieho poriadku), nemajú prakticky možnosť byť spravodajcom alebo tieňovým spravodajcom (tamtiež), nemôžu sa stať predsedom alebo podpredsedom výboru (článok 204 rokovacieho poriadku a rozdelenie medzi skupiny podľa D'Hondtovho systému) ani vymenovať svojho zástupcu v rámci Konferencie predsedov na základe demokratického hlasovania (článok 26 rokovacieho poriadku);

D.     keďže nezaradení poslanci sú navyše v porovnaní s poslancami, ktorí sú členmi skupín, podrobovaní prehnane byrokratickej a pedantnej administratívnej kontrole;

1.      domnieva sa, že všetci členovia Parlamentu musia mať možnosť plne vykonávať svoju poslaneckú činnosť;

2.      žiada Výbor pre ústavné veci, aby zrušil všetky ustanovenia rokovacieho poriadku, ktoré diskriminujú nezaradených poslancov.

Právne oznámenie