PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 58k
12.6.2015
PE558.958v01-00
 
B8-0604/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


nuorten työllisyysaloitteen ennakkorahoittamiseen käytettäviä unionin varoja koskevien takuiden ja seurantajärjestelmän perustamisesta


Dominique Martin, Louis Aliot, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Sylvie Goddyn, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sophie Montel, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Jean-François Jalkh, Florian Philippot, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Gerolf Annemans

Euroopan unionin päätöslauselmaesitys nuorten työllisyysaloitteen ennakkorahoittamiseen käytettäviä unionin varoja koskevien takuiden ja seurantajärjestelmän perustamisesta   
B8-0604/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0046),

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalirahastosta on jo rahoitettu monia ohjelmia ja että sen varat eivät ole rajoittamattomat;

B.     muistuttaa, että ohjelmien ehtojen on oltava täysin avoimia, jotta taataan, etteivät ne saa tukea jo muista unionin tai kansallisista varoista, ja varmistetaan niiden todellinen lisäarvo ja mahdollisuus luoda työpaikkoja;

1.      vaatii seurantajärjestelmän perustamista, jotta valvotaan osoitettujen varojen käyttötapaa ja taataan niiden asianmukainen käyttö;

2.      pyytää tässä yhteydessä, että varojen käytöstä laaditaan säännöllisin väliajoin yksityiskohtaiset ja vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle välitettävät tiedot ja että Euroopan parlamentti ja sen jäsenet otetaan mukaan seurantaan.

Oikeudellinen huomautus