ONTWERPRESOLUTIE
PDF 141kWORD 285k
12.6.2015
PE558.958v01-00
 
B8-0604/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de instelling van waarborgen en een monitoringsysteem met betrekking tot het gebruik van Europese middelen voor de voorfinanciering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief


Dominique Martin, Louis Aliot, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Sylvie Goddyn, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sophie Montel, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Jean-François Jalkh, Florian Philippot, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de instelling van waarborgen en een monitoringsysteem met betrekking tot het gebruik van Europese middelen voor de voorfinanciering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief  
B8-0604/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0046),

–       gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0000/2015),

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Europees Sociaal Fonds reeds wordt gebruikt om talrijke programma's te financieren en dat het fonds niet onuitputtelijk is;

B.     overwegende dat volledige transparantie met betrekking tot de voorwaarden van de programma's noodzakelijk is om te garanderen dat zij niet reeds steun ontvangen uit andere Europese of nationale fondsen en om de daadwerkelijke toegevoegde waarde ervan en het potentieel om banen te creëren te waarborgen;

1.      dringt erop aan dat een monitoringsysteem wordt ingesteld om toe te zien op de manier waarop de toegewezen middelen worden gebruikt en om een goede besteding te waarborgen;

2.      dringt er in dit verband op aan dat geregeld een specificatie van de uitgaven wordt opgesteld en aan de kwijtingsautoriteit wordt voorgelegd en dat het Europees Parlement en zijn leden bij de monitoring worden betrokken.

Juridische mededeling