PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 60k
15.6.2015
PE558.962v01-00
 
B8-0608/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


veden lisäämisestä kalastuksesta peräisin oleviin elintarvikkeisiin


Jean-François Jalkh, Marie-Christine Arnautu, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski, Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys veden lisäämisestä kalastuksesta peräisin oleviin elintarvikkeisiin  
B8-0608/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklan,

–       ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta(1),

–       ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(2),

–       ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 annetun julkaisun kysymyksistä ja vastauksista elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamisesta (Questions et réponses sur l'application du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires);

–       ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 29/11/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 84/450/EY, 97/7/EY ja 2002/98/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 27. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/65/EY(3),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon Que Choisir -lehden ja Foodwatch-kansalaisjärjestön tutkimusten tulokset;

B.     ottaa huomioon, että vedensitomisominaisuuksien, esimerkiksi polyfosfaattien, lisääminen ei ole kiellettyä;

C.     katsoo, että nämä käytännöt ovat perussopimuksissa ja johdetussa oikeudessa vahvistettujen sääntöjen vastaisia;

1.      vaatii kieltämään vedensitomisominaisuuksien lisäämisen kalastuksesta peräisin oleviin elintarvikkeisiin;

2.      pyytää kumoamaan kalastuksesta peräisin olevia elintarvikkeita koskevan poikkeuksen asetuksen (EU) N:o 1169/2011 16 artiklan 4 kohdasta, 44 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ja liitteestä V;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

(1)

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)

EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)

EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

Oikeudellinen huomautus