PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 104kWORD 57k
9.6.2015
PE558.970v00-00
 
B8-0616/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


alv-ketjupetosten torjunnasta


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselma alv-ketjupetosten torjunnasta  
B8-0616/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että verotusta koskevien rajojen ja tullitarkastusten poistaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiltä rajoilta on johtanut arvonlisäveropetoksiin (niin kutsuttuihin ketjupetoksiin);

B.     ottaa huomioon, että jäsenvaltiot menettävät näiden yhteisön sisäisten petosten takia verotuloja (esimerkiksi Ranska menettää komission arvion mukaan 25 miljardia euroa) ja että nämä petokset voivat vääristää kilpailusääntöjä, koska hintoja alennetaan keinotekoisesti;

C.     ottaa huomioon, että Ranskan alv-tulot alenivat OECD:n keskitason alapuolelle Maastrichtin sopimuksen voimaantulon jälkeen;

D.     toteaa, että veronkantoon tehtävillä muutoksilla ei ole juurikaan vaikutusta, koska yritykset, joihin ne on kohdistettu, ovat usein lakanneet toimimasta;

1.      kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisen tullijärjestelmän käyttöönottoa, jossa kartoitetaan kauppatavaravirrat, sekä kyseenalaistamaan pääoman vapaata liikkuvuutta koskevan dogmin;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

 

Oikeudellinen huomautus