ONTWERPRESOLUTIE
PDF 137kWORD 57k
9.6.2015
PE558.970v01-00
 
B8-0616/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de strijd tegen btw-fraude (zogeheten carrousel)


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de strijd tegen btw-fraude (zogeheten carrousel)  
B8-0616/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de afschaffing van de fiscale grenzen en de douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese Unie heeft geleid tot de ontwikkeling van btw-fraude (zogeheten carrousel);

B.     overwegende dat deze soort van intracommunautaire fraude leidt tot een aanzienlijk verlies aan fiscale inkomsten voor de lidstaten (door de Commissie voor Frankrijk geraamd op ongeveer 25 000 000 000 EUR), dat kan leiden tot een vervalsing van de concurrentieregels door de praktijk van kunstmatig lagere verkoopprijzen;

C.     overwegende dat de inkomstenratio voor de btw in Frankrijk onder het gemiddelde van de OESO is gezakt sinds de toepassing van het Verdrag van Maastricht;

D.     overwegende dat fiscale correcties een rendement hebben dat niet significant verschilt van nul, doordat de ondernemingen die aan een correctie worden onderworpen, vaak verdwenen zijn;

1.      verzoekt de Commissie na te denken over een douaneregeling om de goederenstromen te controleren en over het plaatsen van vraagtekens bij het dogma van het vrije verkeer van kapitaal;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

 

Juridische mededeling