ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 60k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно присъствието на кормораните в Съюза


Мирей Д'Орнано, Едуар Феран, Доминик Билд, Силви Годен, Жоел Мeлен, Софи Монтел, Доминик Мартен, Жан-Франсоа Жалк, Филип Лоазо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно присъствието на кормораните в Съюза  
B8-0619/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид Директива 79/409/ЕО на Съвета,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Комисията счита, че кормораните имат локално въздействие върху рибния запас(1);

Б.     като има предвид, че принципът на субсидиарност е основополагащ елемент на Съюза и че държавите членки и териториалните общности са най-ефикасните равнища управлението на местните проблеми;

1.      обръща се в молба към Комисията да изготви доклад за оценка във връзка с присъствието на корморани и тяхното въздействие върху рибните запаси в Съюза като цяло и да изложи рисковете за съответните запаси на национално равнище;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1)

Отговор на Комисията на въпрос с искане за писмен отговор E-003878/2015, озаглавен „Отчет на европейския план за управление на кормораните в държавите членки“.

Правна информация