ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 130kWORD 60k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την παρουσία των κορμοράνων στην Ένωση


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, David Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρουσία των κορμοράνων στην Ένωση  
B8-0619/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 79/409/EΚ του Συμβουλίου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι κορμοράνοι έχουν τοπική επίπτωση στα αλιευτικά αποθέματα(1);

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της Ένωσης και ότι τα κράτη και οι τοπικές αρχές συνιστούν τα πλέον αποτελεσματικά κλιμάκια για την διαχείριση των τοπικών προβλημάτων·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια επισκόπηση αξιολόγησης της παρουσίας των κορμοράνων και των επιπτώσεών τους στα αλιευτικά αποθέματα στο σύνολο της Ένωσης και να απαριθμήσει τους κινδύνους που συνεπάγονται για τα εν λόγω αποθέματα σε εθνικό επίπεδο·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1)

Απάντηση E-003878/2015 της Επιτροπής στην γραπτή ερώτηση με θέμα «απολογισμός του ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων στα κράτη μέλη».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου