RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 57k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


kormoranide esinemise kohta liidu aladel


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kormoranide esinemise kohta liidu aladel  
B8-0619/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 5,

–       võttes arvesse nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et komisjoni hinnangul avaldavad kormoranid kalavarudele kohalikku mõju(1);

B.     arvestades, et subsidiaarsuse põhimõte on üks liidu aluspõhimõtetest ning liikmesriigid ja piirkondlikud omavalitsused on kohalike probleemide lahendamiseks kõige tõhusam tasand;

1.      palub, et komisjon koostaks kokkuvõtliku hinnangu kormoranide esinemise ja nende mõju kohta kalavarudele kogu liidus ning tooks välja kalavarudele põhjustatavad ohud liikmesriikide lõikes;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

(1)

Komisjoni vastus kirjalikult vastatavale küsimusele E-003878/2015 „Euroopa kormoranide asurkondade majandamise kava rakendamise tulemused liikmesriikides”.

Õigusalane teave