PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 57k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


merimetsojen esiintymisestä unionin alueella


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Euroopan parlamentin päätöslauselma merimetsojen esiintymisestä unionin alueella  
B8-0619/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan,

–       ottaa huomioon neuvoston direktiivin 79/409/ETY,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että komission arvion mukaan merimetsoilla on paikallista vaikutusta kalakantoihin(1);

B.     ottaa huomioon, että toissijaisuusperiaate on unionin keskeinen periaate ja että jäsenvaltiot ja alueelliset yhteisöt ovat taso, jossa paikallisia ongelmia voidaan tehokkaimmin ratkaista;

1.      kehottaa komissiota laatimaan arvion merimetsojen esiintymisestä ja niiden vaikutuksesta kalakantoihin unionissa ja torjumaan kalakantoihin kohdistuvia riskejä jäsenvaltioiden tasolla;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

(1)

Komission vastaus kirjalliseen kysymykseen E-003878/2015 merimetsojen hallintaa jäsenvaltioissa koskevan eurooppalaisen suunnitelman tuloksista.

Oikeudellinen huomautus