REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 143kWORD 59k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jūras kraukļu populāciju Eiropas Savienībā


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, David Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jūras kraukļu populāciju Eiropas Savienībā  
B8-0619/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu,

–       ņemot vērā Padomes Direktīvu 79/409/EEK,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Komisija uzskata, ka jūras kraukļu ietekme uz zivju krājumiem ir vietēja(1);

B.     tā kā subsidiaritātes princips ir viens no Savienības pamatelementiem un tā kā vietējas problēmas visefektīvāk var risināt valstu un pašvaldību līmenī,

1.      aicina Komisiju sagatavot novērtējuma pārskatu par jūras kraukļu populāciju un to ietekmi uz zivju krājumiem visā Savienībā un analizēt ar šiem krājumiem saistītos riskus valstu līmenī;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei.

(1)

Komisijas atbilde uz rakstisko jautājumu E-003878/2015 „Dalībvalstīs īstenotā Eiropas jūras kraukļu populācijas pārvaldības plāna rezultāti“.

Juridisks paziņojums