ONTWERPRESOLUTIE
PDF 137kWORD 281k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de aanwezigheid van aalscholvers in de Unie


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de aanwezigheid van aalscholvers in de Unie  
B8-0619/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

–       gezien Richtlijn 79/409/EEG van de Raad,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Commissie van mening is dat aalscholvers een lokale impact hebben op het visbestand(1);

B.     overwegende dat het subsidiariteitsbeginsel tot de grondslagen van de Unie behoort en dat de nationale, regionale en lokale overheden het best geplaatst zijn om lokale problemen aan te pakken;

1.      verzoekt de Commissie een balans op te maken met betrekking tot de aanwezigheid van aalscholvers en hun impact op het visbestand in de hele Unie en tevens de risico's voor dit bestand op nationaal niveau in kaart te brengen;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.

(1)

Antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-003878/2015 "Balans van het Europees beheersplan voor aalscholvers in de lidstaten".

Juridische mededeling