PROJEKT REZOLUCJI
PDF 132kWORD 59k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie występowania kormoranów w Unii


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie występowania kormoranów w Unii  
B8-0619/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej,

–       uwzględniając dyrektywę Rady 79/409/EWG,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Komisja uważa, iż kormorany wywierają lokalny wpływ na zasoby rybne(1);

B.     mając na uwadze, że zasada pomocniczości stanowi jeden z fundamentów Unii oraz że problemami lokalnymi najskuteczniej zarządza się na szczeblu wspólnot terytorialnych;

1.      zwraca się do Komisji o opracowanie oceny podsumowującej dotyczącej występowania kormoranów i ich wpływu na zasoby rybne w całej Unii oraz o przeanalizowanie zagrożeń dla tych zasobów na poziomie krajowym;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

(1)

Odpowiedź Komisji E-003878/2015 na pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej w sprawie bilansu europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów w państwach członkowskich.

Informacja prawna