NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 60k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o výskyte kormoránov v Únii


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Návrh uznesenia Európskeho parlamentuvýskyte kormoránovÚnii  
B8-0619/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na smernicu Rady 79/409/EHS,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa Komisie majú kormorány lokálny vplyv na populáciu rýb(1);

B.     keďže zásada subsidiarity je základným prvkom Únie a miestne problémy sa najúčinnejšie riešia na úrovni štátov a územných samosprávnych celkov;

1.      žiada Komisiu, aby vypracovala hodnotiacu analýzu týkajúcu sa výskytu kormoránov a ich vplyvu na populácie rýb v celej Únii a aby uviedla, aké riziká hrozia týmto populáciám na úrovni jednotlivých štátov;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1)

Odpoveď Komisie E-003878/2015 na otázku na písomné zodpovedanie s názvom Vyhodnotenie európskeho plánu regulácie populácie kormoránov v členských štátoch.

Právne oznámenie