FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 57k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förekomsten av skarv i unionen


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Förslag till Europaparlamentets resolution om förekomsten av skarv i unionen  
B8-0619/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Kommissionen anser att skarvar påverkar de lokala fiskbestånden(1).

B.     Subsidiaritetsprincipen är ett grundläggande element inom unionen och det är medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna som är de lämpligaste nivåerna för att hantera lokala problem.

1.      Europaparlamentet ber kommissionen att göra en bedömning av förekomsten av skarv och hur de påverkar fiskbestånden i hela unionen samt uppge riskerna för dessa bestånd på nationell nivå.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

(1)

Kommissionens svar E-003878/2015 på den skriftliga frågan ”Outcome of the European Cormorant Management Plan in the Member States”.

Rättsligt meddelande