ONTWERPRESOLUTIE
PDF 134kWORD 282k
19.5.2015
PE558.978v01-00
 
B8-0623/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over maatregelen ter ondersteuning van mantelzorgers


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over maatregelen ter ondersteuning van mantelzorgers  
B8-0623/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat duizenden mensen zich elke dag in huiselijke kring wijden aan de verzorging en ondersteuning van een vanwege een ernstige ziekte afhankelijk familielid en hiervoor hun eigen sociale leven en beroepsbestaan opofferen;

B.     overwegende dat Italië in de praktijk de enige EU-lidstaat is die de figuur van mantelzorger niet erkent en dat de mantelzorger in Italië dan ook geen recht heeft op welke vorm van gezondheids- en sociale bescherming en verzekeringsdekking dan ook;

C.     overwegende dat door de inspanningen van deze mensen staten zeer hoge kosten besparen, van 500 tot 1 000 euro per dag, hetgeen overeenkomt met het kostgeld van tehuizen voor langdurige zorg aan personen met ernstig invaliderende ziekten;

1.      verzoekt de Commissie Italië te wijzen op zijn verplichtingen ten opzichte van mantelzorgers, op grond van de verdragen of van de Italiaanse grondwet (art. 1, 2, 3 en 4);

2.      verzoekt de Commissie om op grond van artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 9, 10, 19, 45-48, 145-150 en 151-164 van het VWEU, de passende maatregelen te nemen die met spoed nodig zijn om een einde te maken aan de ongelijke behandeling binnen de EU, met als doel te zorgen voor een gemeenschappelijke minimumnorm wat betreft bescherming en rechten van mantelzorgers.

Juridische mededeling