ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 282k
18.6.2015
PE558.982v01-00
 
B8-0626/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de voorwaarden voor door de Unie aan bedrijven geleverde bijstand


Sophie Montel, Marine Le Pen, Florian Philippot, Dominique Bilde, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de voorwaarden voor door de Unie aan bedrijven geleverde bijstand  
B8-0626/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de toenemende internationale concurrentie bedrijven ertoe aanzet hun activiteiten te verplaatsen;

B.     overwegende dat de Europese Unie, als reactie op de economische crises en de aan de globalisering te wijten verplaatsingen, het nodig vond een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) op te richten om de sociale gevolgen van haar eigen rampzalige beleid te begeleiden;

C.     overwegende dat dit EFG een vergoeding verleent aan de verplaatsing om zo te voorkomen dat de grote ondernemingen de gevolgen zouden dragen;

D.     overwegende dat de groep-Renault van het EFG steun ten belope van 24,5 miljoen EUR heeft ontvangen voor een regeling voor de vrijwillige afvloeiing van 3 500 personen in 2009, terwijl de groep aan internationale outsourcing doet en fabrieken verplaatst naar en opent in lagekostenlanden;

E.     overwegende dat de EIB aan autofabrikanten en leveranciers voor de automobielsector leningen heeft verstrekt om hun activiteiten in Marokko en Turkije te ontwikkelen;

1.      vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat ondernemingen die van de Unie financiering of een lening hebben ontvangen, de gekregen middelen moeten terugbetalen als zij hun activiteiten verplaatsen.

Juridische mededeling