ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 62k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно подкрепата и повишаването на осведомеността относно синдрома на Аспергер


Доминик Билд, Софи Монтел

B80629/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно подкрепата и повишаването на осведомеността относно синдрома на Аспергер  

Европейският парламент,

–       като взе предвид Европейската стратегия за хората с увреждания(1),

–       като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че синдромът на Аспергер представлява общо разстройство на развитието с неврологичен произход;

Б.     като има предвид, че този синдром е подобен на лека форма на аутизъм, тъй като лицата, страдащи от Аспергер, нямат когнитивни увреждания;

В.     като има предвид, че основните характеристики на синдрома на Аспергер са затрудненията в социалните отношения и общуването, ограничените до няколко теми интереси, моторната несръчност и специфичната сетивна чувствителност;

1.      изисква Европейската комисия да създаде план за повишаване на осведомеността на широката общественост относно синдрома на Аспергер и да го придружи с обучение на здравния персонал и детските възпитатели;

2.      насърчава Комисията да инвестира в програми за научни изследвания и разработка на методи за поведенческа терапия;

3.      насърчава Комисията и държавите членки да приобщават по-добре лицата, страдащи от синдрома на Аспергер, в професионалната среда посредством по-добри мерки за придружаване и адаптиране на работното място;

4.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и държавите членки.

(1)

COM(2010)0636.

Правна информация