ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 131kWORD 62k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το σύνδρομο Asperger


Dominique Bilde, Sophie Montel

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το σύνδρομο Asperger  
B8-0629/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(1),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνδρομο Asperger αποτελεί μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή νευρολογικής προέλευσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνδρομο αυτό εξομοιώνεται με τον αυτισμό υψηλού επιπέδου, δεδομένου ότι τα άτομα που πάσχουν από Asperger δεν παρουσιάζουν νοητική υστέρηση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger συνίστανται στην αλλοίωση των κοινωνικών σχέσεων και της επικοινωνίας, στον περιορισμό του ενδιαφέροντος σε ορισμένα θέματα, σε κινητικές αδεξιότητες και μια ιδιαίτερη ευαισθησία των αισθήσεων·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού στο σύνδρομο Asperger και να στηρίξει την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και των ατόμων που ασχολούνται με τα μικρά παιδιά·

2.      ενθαρρύνει την Επιτροπή να επενδύσει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης συμπεριφοριστικών μεθόδων·

3.      προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων με Asperger στον επαγγελματικό κόσμο μέσω μιας ενισχυμένης υποστήριξης και προσαρμογής των εργασιακών χώρων·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, και τα κράτη μέλη.

(1)

COM(2010)0636.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου