RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 58k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Aspergeri sündroomi alase toetus- ja teavitustegevuse kohta


Dominique Bilde, Sophie Montel

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Aspergeri sündroomi alase toetus- ja teavitustegevuse kohta  
B8-0629/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa puuetega inimeste strateegiat 2010–2020(1),

–       võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Aspergeri sündroom on pervasiivne neuroloogiline arenguhäire;

B.     arvestades, et see sündroom sarnaneb kõrgfunktsionaalse autismiga, sest Aspergeri sündroomiga inimestel puudub vaimne alaareng;

C.     arvestades, et Aspergeri sündroomi põhitunnused on sotsiaalsete suhete ja kommunikatsioonihäired, kitsapiirilised huvid teatavate asjade vastu, motoorne saamatus ja sensoorne ülitundlikkus;

1.      nõuab, et Euroopa Komisjon töötaks välja kava, mille eesmärk on suurendada üldsuse teadlikkust Aspergeri sündroomist, ning et sellega kaasneks tervishoiutöötajate ja lastega tegeleva personali koolitamine;

2.      ergutab komisjoni investeerima käitumuslike meetodite alastesse teadus- ja arendusprogrammidesse;

3.      ergutab komisjoni ja liikmesriike kaasama Aspergeri sündroomiga inimesi paremini töökeskkonda ulatuslikuma saatmisteenuse ja töökohtade kohandamise abil;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

(1)

COM(2010)0636.

Õigusalane teave