PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 57k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Aspergerin oireyhtymästä tiedottamisesta ja siitä kärsivien tukemisesta


Dominique Bilde, Sophie Montel

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Aspergerin oireyhtymästä tiedottamisesta ja siitä kärsivien tukemisesta  
B8‑0629/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan vammaisstrategian 2010–20201,

–       ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Aspergerin oireyhtymä on laaja-alainen neurologinen kehityshäiriö;

B.     ottaa huomioon, että kyseistä oireyhtymää pidetään autismin lievänä muotona, koska Aspergerin oireyhtymästä kärsivillä ei ilmene älyllistä kehitysvammaisuutta;

C.     ottaa huomioon, että Aspergerin oireyhtymälle on ominaista sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen poikkeavuus, kiinnostuksen rajoittuminen muutamaan aiheeseen, motorinen kömpelyys ja aistien yliherkkyys;

1.      kehottaa komissiota laatimaan suunnitelman Aspergerin oireyhtymästä tiedottamisesta suurelle yleisölle ja tukemaan terveys- ja lastenhoitoalan henkilöstön koulutusta;

2.      kannustaa komissiota investoimaan käyttäytymistä koskevien hoitomenetelmien tutkimus- ja kehittämisohjelmiin;

3.      kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan Aspergerin oireyhtymästä kärsivien sijoittautumista työelämään tehostamalla tukitoimia ja mukauttamalla työpaikkoja;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

Oikeudellinen huomautus