REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 140kWORD 61k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par atbalstu personām ar Aspergera sindromu un izpratnes veicināšanu šajā jomā


Dominique Bilde, Sophie Montel

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu personām ar Aspergera sindromu un izpratnes veicināšanu šajā jomā   
B8‑0629/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)(1):

–       ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Aspergera sindroms rada progresējošus neiroloģiskās attīstības traucējumus;

B.     tā kā šis Aspergera sindroms ir līdzīgs augstas pakāpes autismam, jo sindroms neizraisa garīgu invaliditāti;

C.     tā kā galvenās Aspergera sindroma pazīmes ir saistītas ar samazinātām sociālajām un saziņas prasmēm, ierobežotām interesēm, motoriskās attīstības traucējumiem un īpašu maņu orgānu jutību,

1.      prasa Eiropas Komisijai izstrādāt ietekmīgu sabiedrības izpratnes veicināšanas plānu saistībā ar Aspergera sindromu un paredzēt lielāku atbalstu arī veselības un bērnu aprūpes darbinieku apmācībai;

2.      mudina Komisiju ieguldīt uzvedības terapiju pētniecības un attīstības programmās;

3.      mudina Komisiju un dalībvalstis labāk iekļaut personas Aspergera sindromu profesionālajā vidē, sniedzot tām papildu atbalstu un pielāgojot darbavietas;

4.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

(1)

COM(2010)0636.

Juridisks paziņojums