ONTWERPRESOLUTIE
PDF 137kWORD 59k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de ondersteuning van en de bewustmaking inzake het syndroom van Asperger


Dominique Bilde, Sophie Montel

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de ondersteuning van en de bewustmaking inzake het syndroom van Asperger  
B8-0629/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020(1),

–       gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van mensen met een handicap,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het syndroom van Asperger een neurologische ontwikkelingsstoornis is;

B.     overwegende dat dit syndroom wordt beschouwd als een zware vorm van autisme, aangezien er bij personen met Asperger geen sprake is van intelligentie-achterstand;

C.     overwegende dat het syndroom van Asperger hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door een ander sociaal en communicatief gedrag, belangstelling voor een beperkt aantal onderwerpen, motorische onhandigheid en zeer grote zintuiglijke gevoeligheid;

1.      verzoekt de Commissie een brede bewustmakingscampagne over het syndroom van Asperger te lanceren en deze te combineren met vorming van gezondheidswerkers en kinderverzorgers;

2.      moedigt de Commissie aan te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's inzake gedragspatronen;

3.      moedigt de Commissie en de lidstaten aan personen met Asperger beter te integreren in het beroepsleven door te voorzien in meer begeleiding en aanpassing van de werkomgeving;

4.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

(1)

COM(2010)0636.

Juridische mededeling