PROJEKT REZOLUCJI
PDF 130kWORD 61k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wsparcia i uświadamiania, czym jest zespół Aspergera


Dominique Bilde, Sophie Montel

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia i uświadamiania, czym jest zespół Aspergera  
B8-0629/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020(1),

–       uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zespół Aspergera jest postępującym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym;

B.     mając na uwadze, że zaburzenie to jest utożsamiane z autyzmem wysokofunkcjonującym, ponieważ osoby nim dotknięte nie są upośledzone intelektualnie;

C.     mając na uwadze, że do podstawowych cech zespołu Aspergera zalicza się upośledzenie umiejętności społecznych i komunikacji, zainteresowania ograniczone do kilku tematów, niezdarność ruchową i dużą wrażliwość na bodźce;

1.      wzywa Komisję Europejską do przyjęcia planu uświadamiania opinii publicznej, czym jest zespół Aspergera i wspierania szkolenia pracowników służby zdrowia i wczesnej edukacji;

2.      zachęca Komisję do inwestowania w programy badawcze i poświęcone metodom behawioralnym;

3.      zachęca Komisję i państwa członkowskie do lepszej integracji osób dotkniętych zespołem Aspergera w środowisku zawodowym poprzez większe ich wspieranie i przystosowanie miejsc pracy;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

(1)

COM (2010)0636.

Informacja prawna