NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 62k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore a zvyšovaní povedomia v súvislosti s Aspergerovým syndrómom


Dominique Bilde, Sophie Montel

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore a zvyšovaní povedomia v súvislosti s Aspergerovým syndrómom  
B8-0629/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020(1),

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Aspergerov syndróm je pervazívna vývinová porucha neurologického pôvodu;

B.     keďže tento syndróm je prirovnávaný k vysokofunkčnému autizmu, pretože osoby s Aspergerovým syndrómom nevykazujú intelektuálny deficit;

C.     keďže medzi hlavné charakteristiky Aspergerovho syndrómu patria narušené sociálne vzťahy a komunikácia, obmedzený okruh záujmov, nemotornosť a zmyslová hypersenzitivita;

1.      žiada, aby Komisia vypracovala plán na zvýšenie povedomia verejnosti o Aspergerovom syndróme a aby podporovala odbornú prípravu personálu pracujúceho v zdravotníctve a s malými deťmi;

2.      vyzýva Komisiu, aby investovala do programov pre výskum a vývoj metód správania;

3.      nabáda Komisiu a členské štáty, aby zvýšenou podporou a prispôsobením pracovísk zabezpečili lepšie začlenenie osôb s Aspergerovým syndrómom do pracovného prostredia;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

(1)

COM(2010)0636.

Právne oznámenie