FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 59k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stöd och information i samband med Aspergers syndrom


Dominique Bilde, Sophie Montel

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd och information i samband med Aspergers syndrom  
B8-0629/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av EU:s handikappstrategi 2010–2020(1),

–       med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Aspergers syndrom är ett neurologiskt autismspektrumtillstånd.

B.     Personer med Aspergers syndrom är inte intellektuellt handikappade.

C.     Främsta kännetecknen för Aspergers syndrom är svårigheter i det sociala samspelet och kommunikationssvårigheter, specialintressen, klumpig motorik och ljud- och ljusöverkänslighet.

1.      Europaparlamentet begär att kommissionen lanserar en upplysningskampanj om Aspergers syndrom och stöder utbildning för vård- och barnomsorgspersonal.

2.      Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att investera i forskningsprogram och utveckling av beteendemetoder.

3.      Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att bättre integrera personer med Aspergers syndrom i arbetslivet genom bättre stöd och anpassning av arbetsplatserna.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

(1)

COM(2010)0636.

Rättsligt meddelande