PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 60k
25.6.2015
PE558.989v01-00
 
B8-0633/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o smanjenju onečišćenja zraka


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o smanjenju onečišćenja zraka  
B8-0633/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu(1),

–       uzimajući u obzir Direktivu 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari(2),

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se u izvješću Svjetske zdravstvene organizacije o kvaliteti zraka iz 2005. predlažu niže granične vrijednosti za razine onečišćujućih tvari;

B.     budući da se u nedavnoj studiji Svjetske zdravstvene organizacije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj procjenjuje da je 600 000 preranih smrti u Europi 2010. prouzročeno bolestima povezanim s onečišćenjem zraka te da povezani troškovi iznose 1,6 bilijuna dolara;

C.     budući da je, iako su se razine onečišćenja u odnosu na 1990. smanjile, u prometnom sektoru pak zabilježeno povećanje čestica PM10 i PM 2,5, za koje se smatra da su među najopasnijima za zdravlje;

D.     budući da se u nekim dijelovima godine u mnogim velikim europskim gradovima premašuju najveće razine onečišćenja dopuštene u EU-u;

1.      poziva Komisiju da predloži strategiju za smanjenje onečišćenja zraka s posebnim naglaskom na onečišćenju povezanom s prometnim sektorom.

(1)

SL L 152, 11.6.2008., str. 1.

(2)

SL L 309, 27.11.2001., str. 22.

Pravna napomena