ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 126kWORD 59k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно подкрепата за италианската млекопреработвателна промишленост и за италианското животновъдство


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно подкрепата за италианската млекопреработвателна промишленост и за италианското животновъдство  
B8-0634/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че от 1 април 2015 г. беше премахната европейската система на квоти за млякото;

Б.     като има предвид, че поради премахването на квотната система европейското производство на мляко вече нарасна с 5%, докато цената на суровината непрекъснато се понижава;

1.      призовава Комисията да стимулира износа, който понастоящем е най-бързият начин да се излезе от това извънредно положение;

2.      призовава Комисията да подкрепи планинските животновъдни стопанства, които и от логистична гледна точка ще бъдат изправени пред повече трудности в усилията за разнообразяване и разширяване на своята дейност.

Правна информация