ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 108kWORD 59k
25.6.2015
PE558.990v01-00
 
B8-0634/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη στήριξη του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και της κτηνοτροφίας της Ιταλίας


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στήριξη του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και της κτηνοτροφίας της Ιταλίας  
B8-0634/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από 1ης Απριλίου 2015 καταργήθηκε το ευρωπαϊκό καθεστώς ποσοστώσεων γάλακτος·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν όψει της λήξης του καθεστώτος των ποσοστώσεων, η ευρωπαϊκή παραγωγή γάλακτος έχει ήδη αυξηθεί κατά 5%, ενώ η τιμή της πρώτης ύλης βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση·

1.      καλεί την Επιτροπή να δώσει κίνητρα για εξαγωγές, οι οποίες επί του παρόντος αποτελούν την ταχύτερη λύση για την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης·

2.      καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ορεινή κτηνοτροφία, η οποία και από υλικοτεχνική άποψη θα έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία να προβεί σε διαφοροποίηση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου