PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 104kWORD 58k
26.6.2015
PE558.996v01-00
 
B8-0640/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Vincent Lambertin tapauksesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Vincent Lambertin tapauksesta  
B8-0640/2015

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 ja 3 artiklan;

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 2 ja 4 artiklan,

–       ottaa huomioon Vincent Lambertin tapauksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vahvisti 5. kesäkuuta 2015 Ranskan Conseil d'État'n tuomion, jossa lääkäreille annettiin lupa lopettaa ravinnon antaminen ja keinotekoinen nesteytys Vincent Lambertille, joka oli ollut seitsemän vuotta vegetatiivisessa tilassa;

B.     toteaa, että tuomioistuimen mukaan kyse ei ole eutanasiasta, vaan hoidosta, jossa hänen elämäänsä jatketaan keinotekoisesti ja joka näin ollen voidaan lopettaa hoitavan lääkärin päätöksellä;

C.     katsoo, että useissa maissa, esimerkiksi Italiassa, ravinnon antamista ja keinotekoista nesteytystä on jatkettava elämän loppuun saakka, paitsi tapauksissa, joissa ravinnon antamisella potilaalle ei ole elimistön keskeisten fysiologisten toimintojen kannalta enää vaikutusta;

1.      pyytää komissiota selvittämään, voidaanko ravinnon antamista ja keinotekoista nesteytystä pitää pelkästään hoitotoimenpiteinä, ja tekemään perinpohjaisia tutkimuksia asiasta, jotta tällainen ennakkotapaus ei johtaisi yksiselitteisen oikeuskäytännön muodostumiseen tässä asiassa.

Oikeudellinen huomautus