ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 281k
10.6.2015
PE559.004v01-00
 
B8-0648/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over sancties die door de Commissie aan Europese burgers worden opgelegd na schendingen van milieurichtlijnen door lidstaten en over de transparantie van de precontentieuze fase van inbreukprocedures


Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over sancties die door de Commissie aan Europese burgers worden opgelegd na schendingen van milieurichtlijnen door lidstaten en over de transparantie van de precontentieuze face van inbreukprocedures  
B8-0648/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Commissie via het platform EU-Pilot diverse precontentieuze procedures heeft ingeleid tegen Italië, om problemen aan te kaarten bij de overeenstemming van de nationale wetgeving met de EU-wetgeving of de correcte tenuitvoerlegging van EU-milieuwetgeving;

B.     overwegende dat verzoeken om toegang tot documenten over bovengenoemde gevallen door burgers of door leden van het Europees Parlement afgewezen zijn;

C.     overwegende dat de gemiddelde reactietijd van Italië hoger ligt dan de periode van 70 dagen die gespecificeerd is in EU-Pilot; overwegende dat in bovengenoemde gevallen verscheidene maanden zijn verstreken zonder dat er een antwoord ontvangen is;

D.     overwegende dat als de Commissie geldboetes oplegt voor de incorrecte toepassing van het EU-recht de burgers moeten opdraaien voor deze boetes;

1.      verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel in te dienen om te waarborgen dat burgers niet hoeven te betalen voor schendingen van de EU-wetgeving door lidstaten;

2.      verzoekt de Commissie de transparantie van de precontentieuze fase van inbreukprocedures op te voeren door burgers volledige toegang te verschaffen.

Juridische mededeling