ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 57k
14.5.2015
PE559.005v01-00
 
B8-0649/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over Srebrenica


Aymeric Chauprade

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over Srebrenica  
B8-0649/2015

Het Europees Parlement,

–       onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 januari 2009 over Srebrenica,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat tussen 1992 en 1993 39 Servische dorpen bij Srebrenica zijn verwoest, terwijl de bewoners ervan zijn afgeslacht en gedeporteerd;

B.     eraan herinnerende dat het leger van de Republika Srpska (Servische republiek van Bosnië) op 16 juli 1995 een corridor heeft geopend om de doorgang mogelijk te maken van een kolonne Bosnische militairen en burgers van Srebrenica naar Tuzla, ook nog na de val van Srebrenica;

C.     overwegende dat er, wat Srebrenica betreft, geen formeel bewijs is dat er massale executies om etnische redenen waren gepland, hetgeen in februari 2001 door Jean-René Ruez, die belast was met de onderzoeken in Srebrenica, is erkend voor een onderzoekscommissie van het Franse parlement;

1.      herinnert eraan dat er volgens de criteria van Den Haag geen enkel bewijskrachtig element is dat het mogelijk maakt de Servische minderheid van Bosnië-Herzegovina of het Servische volk als geheel te beschuldigen van genocide in Srebrenica;

2.      onderstreept het feit dat de oorlog in Bosnië-Herzegovina een conflict was met gedeelde verantwoordelijkheid en dat, als een van de twee betrokken partijen wordt beschuldigd van genocide, dit geen behoorlijke verzoening en geen duurzame vrede mogelijk maakt;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de Europese Raad, de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling