ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 58k
19.5.2015
PE559.006v01-00
 
B8-0650/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het project om securitisaties te stimuleren in het kader van de kapitaalmarktenunie


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Steeve Briois, Bruno Gollnisch

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het project om securitisaties te stimuleren in het kader van de kapitaalmarktenunie  
B8-0650/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat een doel van de kapitaalmarktenunie is de financiële integratie tussen de lidstaten van de Unie te verhogen door middel van "securitisaties van hoge kwaliteit";

B.     overwegende dat de Commissie geen lessen heeft geleerd uit de financiële crisis van de voorbije jaren; overwegende dat de kwaliteit van de securisaties onmogelijk te beoordelen is, zoals blijkt uit het feit dat de kredietbeoordelingsbureaus aan de vooravond van het uiteenspatten van de zeepbel van de subprimes niet zijn geslaagd in hun missie;

C.     overwegende dat het stimuleren van securisaties de investeringsbanken bevordert ten koste van de traditionele bankactiviteiten; overwegende dat dit stimuleren wegens de hogere vergoedingen van talkrijke tussenpersonen vaak leidt tot een stijging van de leentarieven;

1.      eist dat de Commissie de securisatie niet stimuleert en dat zij veeleer de financiering bevordert via activiteiten van traditionele en lokale banken, die beter op de hoogte zijn van de lokale parameters en belangen en die bijdragen tot de langetermijnstabiliteit van de financiering;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

Juridische mededeling