ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 57k
19.6.2015
PE559.009v01-00
 
B8-0653/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de ratificatie door Italië van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de ratificatie door Italië van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden  
B8-0653/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het gebruik van een regionale taal in het openbare en privéleven een onvervreemdbaar recht is dat volwaardig deel uitmaakt van de internationale wetgeving inzake de mensenrechten en dat is vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten dat op 19 december 1966 in New York is goedgekeurd en ter ondertekening is vrijgegeven;

B.     overwegende dat Italië op 21 juni 2000 het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden heeft ondertekend, maar dit nooit heeft geratificeerd;

C.     overwegende dat de staten die dit document hebben ondertekend, gehouden zijn om onder meer de volgende doelstellingen en beginselen in hun wetgevingsbeleid over te nemen: de erkenning van de regionale talen en de talen van minderheden als uitdrukking van de culturele rijkdom; de vergemakkelijking en stimulering van het mondelinge en schriftelijke gebruik van de talen in kwestie zowel in het openbare als privéleven; het ter beschikking stellen van middelen voor het onderwijs in en de studie van deze talen, alsmede de bevordering van de studie en het onderzoek aan universiteiten en gelijkwaardige instellingen;

D.     overwegende dat de erkenning van het Handvest een van de door de Europese instellingen opgelegde voorwaarden is voor de toetreding van nieuwe landen tot de EU;

1.      verzoekt de Commissie om bij Italië aan te dringen op de ratificatie van het Handvest.

Juridische mededeling