Proċedura : 2015/2634(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0655/2015

Testi mressqa :

B8-0655/2015

Dibattiti :

PV 06/07/2015 - 12
CRE 06/07/2015 - 12

Votazzjonijiet :

PV 09/07/2015 - 12.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0268

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 235kWORD 151k
1.7.2015
PE559.015v01-00
 
B8-0655/2015

imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B8‑0564/2015

skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar il-Bini ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali (2015/2634(RSP))


Roberto Gualtieri, Burkhard Balz f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Bini ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali (2015/2634(RSP))  
B8‑0655/2015

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Frar 2015 bit-titlu “Nibnu Unjoni tas-Swieq Kapitali” (COM(2015) 0063),

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Settur Finanzjarju Riformat għall-Ewropa” (COM(2014)0279),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2014 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji(1),

–       wara li kkunsidra r-rapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni dwar is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja (COM(2014)0509 dwar l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u COM(2014)0508 dwar il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS)),

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Marzu 2014 dwar il-Finanzjament fit-Tul tal-Ekonomija Ewropea (COM(2014)0168),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Frar 2014 dwar il-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea(2),

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 'Pjan ta' Investiment għall-Ewropa' (COM(2014)903),

–       wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar il-Green Paper “Nibnu Unjoni tas-Swieq Kapitali” (O-000075/2015 – B8‑0564/2015),

–       wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Frar 2014 dwar il-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea enfasizza ‘l-ħtieġa li jitjieb l-aċċess għas-swieq tal-kapital permezz ta’ sorsi ġodda ta’ finanzjament’ ufl-istess waqt innota li ’l-banek kummerċjali x’aktarx jibqgħu sors ewlieni ta’ finanzjament u li huwa fundamentali għall-Istati Membri li jistabbilixxu sorsi ġodda biex jikkomplementaw mekkaniżmi stabbiliti u jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta’ finanzjament, filwaqt li jipprovdu qafas regolatorju u superviżorju xieraq immirat lejn il-ħtiġijiet tal-ekonomija reali’;

B.     billi l-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ Marzu 2014 bit-titlu ‘Il-Finanzjament fit-Tul tal-Ekonomija Ewropea’ esplorat possibbiltajiet biex tindirizza azzjonijiet konkreti għad-diversifikazzjoni tal-finanzjament, tiżviluppa s-swieq Ewropej tal-kapital u ttejjeb l-aċċess għall-finanzjament, speċjalment għall-SMEs, pereżempju fl-oqsma tas-swieq tal-ekwità u tal-bonds korporattivi, it-titolizzazzjoni sempliċi u trasparenti, il-bonds koperti u l-pjazzament privat;

C.     billi, kif iddikjara l-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker, l-ewwel prijorità strateġika tal-Kummissjoni hi li “ssaħħaħ il-kompetittività tal-Ewropa u tistimola l-investiment bil-għan li jinħolqu l-impjiegi”;

D.     billi s-swieq kapitali li ma kinux regolati u kontrollati biżżejjed kienu raġuni ewlenija għalfejn faqqgħet il-kriżi finanzjarja; billi kwalunkwe proposta ġdida, b’mod partikolari dwar it-titolizzazzjoni, għandha tirrifletti dan il-fatt kif jixraq;

E.     billi, wara l-kriżi finanzjarja, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea introduċew għadd ta’ biċċiet ta’ leġiżlazzjoni maħsuba biex iżommu dan it-tip ta’ kriżi milli terġa’ tinqala’, u joħolqu ambjent ta’ stabbiltà finanzjarja li hija essenzjali għal tkabbir tassew sostenibbli; u din il-leġiżlazzjoni għandha titqies bħala l-qafas li fih issir l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, mhux ostaklu għaliha;

F.     billi tnaqqis tal-frammentazzjoni tas-swieq kapitali jista’ jwassal għal inqas spejjeż tal-kapital filwaqt li jtejjeb l-allokazzjoni tiegħu u b’hekk jiġi appoġġat it-tkabbir tan-negozji, speċjalment l-SMEs, u l-ħolqien tal-impjiegi fi ħdan l-UE;

G      billi bħalissa diversi istituzzjonijiet tal-UE u s-settur privat qed jiżviluppaw soluzzjonijiet jew rakkomandazzjonijiet sabiex jiġu żviluppati aktar is-swieq kapitali, pereżempju fil-qasam tat-titolizzazzjoni sempliċi u trasparenti, il-pjazzament privat, il-finanzjament tal-ekwità, il-bonds koperti Ewropej u l-offerti pubbliċi inizjali;

H.     billi kwalunkwe sforz regolatorju preċedenti (id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital (DRK), id-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFID) II/ u r-Regolament dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFIR) jeħtieġ jiġi komplementat u żviluppat aktar permezz ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali;

Kuntest ekonomiku

1.      Jinnota li l-investimenti fl-ekonomija reali fl-Ewropa naqsu relattivament matul diversi għexieren ta’ snin, minkejja żieda kbira fid-daqs tas-settur finanzjarju Ewropew u dinji matul l-istess perjodu; jirrimarka li l-ekonomija reali għadha tiddependi ħafna fuq il-banek, u dan jagħmel l-ekonomija vulnerabbli għal restrizzjoni tas-self mill-banek;

2.      Jinnota li l-intervent pubbliku massiv minn mindu bdiet il-kriżi, ikkawżat li s-settur finanzjarju falla, irriżulta f’ammont kbir ta’ likwidità u, madankollu dan ma wassalx għal żieda fid-domanda min-naħa tal-ekonomija reali għall-finanzjament;

3.      Jinnota li qabel il-kriżi l-Ewropa kellha biżżejjed flussi transfruntiera, iżda dawn kienu kkonċentrati f’self interbankarju u f’dejn li sikwit kien għand investituri b’livell għoli ta’ ingranaġġ, u dan wassal għal trasferiment tar-riskji fi ħdan is-suq intern;

4.      Jinnota li filwaqt li l-irkupru tal-istabbiltà tas-settur bankarju fl-UE sar prijorità fil-konfront tal-finanzjament tal-investiment fit-tul u tal-ekonomija reali;

5.      Jirrimarka li hemm stokk kbir ta’ kapital miżmum inattiv għand is-settur tal-assigurazzjoni li għandu jintuża b’mod aktar effettiv billi jittejjeb il-qafas regolatorju permezz ta’ rieżami tar-rekwiżiti kapitali għal ċerti investimenti magħmula mis-settur tal-assigurazzjoni;

6.      Minkejja l-opportunitajiet li joffri s-suq kapitali tal-UE mfassal tajjeb, ma nistgħux naħarbu l-fatt li hemm ostakoli kbar f’oqsma oħra bħat-tassazzjoni, speċjalment prattiki li jinċentivaw id-dejn fuq l-ekwità, l-insolvenza u l-liġi dwar il-kontabilità. F’dawn l-oqsma, l-armonizzazzjoni tal-UE mhux se ġġib żieda awtomatika fil-benefiċċji. F’dan il-kuntest, m’hemmx bżonn ta’ estensjoni tal-Istandards Internazzjonali ta’ Rappurtar Finanzjarju (IFRS) fl-Ewropa;

7.      Jenfasizza li l-livell ta’ integrazzjoni finanzjarja naqas minħabba l-kriżi: il-banek u l-investituri reġgħu lura lejn is-swieq ta’ pajjiżhom;

8.      Jenfasizza li d-domanda u l-provvista jistgħu jitħeġġu billi tinħoloq il-fiduċja fl-ekonomija reali permezz ta’ impenji ċari fil-livell tal-Istati Membri u tal-Unjoni biex jitrawwem ambjent ta' investiment pożittiv u ċertezza legali għall-investituri, biex jitfasslu objettivi fit-tul għal qafas leġiżlattiv li jistabbilizza, kompetittiv u favorevoli għat-tkabbir, u biex jiġi inċentivat u diversifikat l-investiment fl-infrastruttura, u b’hekk il-kumpaniji jkunu jistgħu jippjanaw fit-tul;

9.      Jirrikonoxxi li l-ġejjieni tal-Ewropa huwa marbut mas-setgħa ta’ innovazzjoni tagħha; apparti qafas regolatorju li jiffavorixxi l-innovazzjoni, aċċess sempliċi, adegwat u diversifikat tan-negozji għall-finanzjament huwa kruċjali sabiex jinħoloq tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

10.    Jinnota li t-titjib fil-kundizzjonijiet tal-finanzjament għan-negozji Ewropej irid jinbena fuq stabbiltà ekonomika u finanzjarja msaħħa, u dan jinkludi l-implimentazzjoni ta’ riformi fl-Istati Membri kollha;

11.    Jenfasizza li s-swieq kapitali imperfetti wasslu għal ipprezzar ħażin tar-riskju u għal skonnessjoni bejn ir-redditu mixtieq u r-riskji reali meħuda, u dan wassal biex fis-swieq trabbiet attitudni negattiva lejn entitajiet bħal SMEs; jemmen li wieħed mill-objettivi tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandu jkun li tittejjeb l-effiċjenza tas-swieq u tkun żgurata relazzjoni ġusta, xierqa u ekonomikament soda bejn ir-riskji u r-redditi fis-swieq kapitali tal-UE;

Approċċ Ewropew Ġenwin

12.    Jemmen li filwaqt li, pereżempju, l-Istati Uniti rkuprat mill-kriżi finanzjarja iktar malajr mill-UE, parzjalment minħabba sistema finanzjarja iktar diversifikata, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li tibni l-verżjoni ġenwina tagħha stess ta’ unjoni tas-swieq kapitali, li tista’ tislet mill-esperjenzi minn imkejjen oħra tad-dinja iżda mhux sempliċiment tirreplikahom; Jenfasizza, madankollu, li jeħtieġ li jiġi żviluppat approċċ sensibbli għar-rikonoxximent ta’ ugwaljanza jew standards simili ta’ pajjiżi terzi bil-għan li tiġi ggarantita l-kompatibbiltà bejn is-swieq finanzjarji Ewropej u internazzjonali;

13.    Jemmen li approċċ Ewropew ġenwin għas-swieq kapitali għandu jqis kif xieraq l-iżviluppi internazzjonali biex l-Ewropa tibqa’ attraenti għall-investituri internazzjonali billi tevita diverġenzi żejda u duplikazzjonijiet fil-leġiżlazzjoni;

14.    Jenfasizza li filwaqt li l-Ewropa tfaddal aktar mill-Istati Uniti bħala perċentwali tal-PDG (20% u 17% rispettivament), il-livell ta’ tfaddil miżmum f’fondi mutwi tal-UE jammonta għal 50% biss tal-livell tal-Istati Uniti, waqt li t-tfaddil miżmum f’fondi tal-pensjoni jammonta għal 35% biss; jindika wkoll li fl-UE, is-swieq tal-ekwità, is-swieq tal-bonds korporattivi u t-titolizzazzjoni jirrappreżentaw 60%, 35% u 20% tal-kontropartijiet tagħhom fl-Istati Uniti, rispettivament;

15.    Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tqis il-kompożizzjoni ekonomika u kulturali differenti tas-settur tal-SMEs ta’ kull Stat Membru sabiex tipprevjeni kwalunkwe konsegwenza mhux intenzjonata li tirriżulta mill-implimentazzjoni tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali li tista’ taggrava l-iżbilanċi eżistenti fl-aċċess għall-finanzjament bejn l-Istati Membri;

16.    Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi approċċ Ewropew biex issaħħaħ id-diversifikazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament u tal-investimenti f’negozji Ewropej, permezz ta’ unjoni tas-swieq kapitali li tibni fuq il-karatteristiċi u l-interdipendenza tas-swieq bankarji u s-swieq kapitali Ewropej, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-mudell Ewropew għall-finanzjament tan-negozji, u l-ħtieġa li jiġu żviluppati sorsi affidabbli mhux bankarji ta’ finanzjament għat-tkabbir, u li dawn ikunu kkomplementati b’modi biex il-parteċipanti tas-suq jiġbru d-dejn, l-ekwità u l-kapital ta’ riskju direttament mis-suq; jinnota li l-Kummissjoni m’għandhiex neċessarjament tiddependi biss fuq evalwazzjonijiet bejn il-pari ma’ ġurisdizzjonijiet oħra; jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar il-fatt li d-differenzi kulturali m’għandhomx jiġu injorati, u jeħtieġ li jiġu pprovduti tweġibiet adegwati sabiex dawn jingħelbu; jemmen ukoll li l-Kummissjoni għandha tqis l-aħħar żviluppi teknoloġiċi fir-riformi tagħha tas-swieq kapitali;

17.    Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi li d-diversità bejn il-mudelli tan-negozju u s-swieq finanzjarji tal-Istati Membri jistgħu jkunu elementi pożittivi li jkun tajjeb li jiġu mħarsa għall-Ewropa kollha kemm hi;

18.    Jenfasizza l-fatt li t-tnedija ta’ unjoni tas-swieq kapitali u l-leġiżlazzjoni sottostanti għandha tkun mmirata lejn il-funzjonament tas-swieq kapitali fl-UE kollha, it-tlestija tas-Suq Uniku u t-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli; jenfasizza li, wara l-kriżi, ittieħdu passi dwar is-superviżjoni tas-settur bankarju li, għalissa, ma ġewx estiżi fis-swieq kapitali; jenfasizza li jeżistu differenzi bejn is-setturi finanzjarji, u dan ifisser li jinħtieġu soluzzjonijiet differenti; jenfasizza, madankollu, li jeħtieġ jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost il-parteċipanti għal attivitajiet ta’ finanzjament simili, u li l-għan ewlieni għas-setturi kollha jrid jkun li titjieb l-allokazzjoni tal-kapital fl-ekonomija Ewropea u li jsir użu aħjar mill-istokkijiet kapitali li llum huma inattivi;

19.    Jenfasizza li għal dan l-għan, jeħtieġ li ssir valutazzjoni soda u komprensiva, li tqis l-effett kumulattiv fuq is-swieq kapitali Ewropej tal-fajls kollha li tressqu f’dawn l-aħħar snin; dan jimplika wkoll rieżami b’reqqa dwar jekk hux meħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-ġdid ir-rekwiżiti kapitali stretti applikati fis-settur tal-banek u tal-assigurazzjoni;

20.    Jenfasizza li inizjattivi favur unjoni tas-swieq kapitali m’għandhomx jivvintaw ir-rota mill-ġdid, iżda jirrikonoxxu li l-finanzjament għan-negozji fl-Ewropa hu bbażat fuq strutturi stabbiliti storikament u żviluppati sew, li minkejja l-limiti tagħhom, urew li kienu ta’ suċċess u reżiljenti fil-konfront tal-kriżijiet, u li aktar diversifikazzjoni u l-iżvilupp ta’ toroq ġodda jistgħu jkunu siewja biex jiżguraw li tipi differenti ta’ negozji jkollhom aċċess komplementari għall-finanzjament;

21.    Jinnota li l-mezzi ta’ finanzjament tradizzjonali permezz tal-banek sikwit ma jappoġġawx l-intrapriżi innovattivi u l-SMEs; jenfasizza li n-nuqqas ta' aċċess għall-finanzjament għall-SMEs huwa wieħed mill-akbar ostakli għat-tkabbir fl-UE; jenfasizza li, filwaqt li għall-SMEs dejjem hu diffiċli li jiksbu l-kreditu mill-banek, jinħtieġu alternattivi għall-finanzjament mill-banek, b'mod partikolari billi jittejjeb l-ambjent tan-negozju għall-kapital ta’ riskju, il-fondi bejn il-pari (peer-to-peer), il-pjazzament privat, it-titolizzazzjoni tas-self tal-SMEs u l-promozzjoni ta’ unjonijiet tal-kreditu, iżda wkoll permezz tal-istandardizzazzjoni tar-regoli dwar is-sħubiji pubbliċi-privati (PPPs) fl-UE kollha;

22.    Jenfasizza l-fatt li allokazzjoni kapitali aktar effiċjenti fi ħdan l-UE mhux dejjem twassal għal żieda fil-flussi kapitali transfruntiera; ifakkar li l-ħolqien ta’ bżieżaq fis-settur immobiljarju f’xi Stati Membri qabel il-kriżi kien, sa ċertu punt, ir-riżultat ta’ flussi kapitali eċċessivi;

23.    Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu identifikati l-istrutturi finanzjarji eżistenti li taw prova li huma effikaċi u għaldaqstant għandhom jinżammu, u l-istrutturi li jeħtieġu titjib strutturali; iqis li strutturi effikaċi għandhom ukoll jiġu promossi għall-istituzzjonijiet finanzjarji lokali u diċentralizzati;

24.    Ifakkar is-suċċess tal-inizjattivi fl-UE kollha, bħal dik tal-intrapriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS), li ppermettew l-iżvilupp tal-fondi ta’ investiment tal-UE, li joperaw b’passaport fl-Istati Membri, b’assi ta’ kważi EUR 8 triljun; jemmen li d-Direttiva dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi (AIFM) hija eżempju tajjeb ukoll;

25.    Jilqa’ l-adozzjoni tar-Regolament dwar il-Fondi ta’ Investiment Ewropej fuq Terminu Twil (ELTIF); iqis li l-Fondi Ewropej tal-Investiment fit-tul (ELTIF) jistgħu jirreplikaw il-progress li sar mal-UCITS, billi titħeġġeġ allokazzjoni akbar ta’ kapital għal proġetti fit-tul li jeħtieġu finanzjament, bħal fis-setturi tal-infrastruttura u l-enerġija, b’mod partikolari fil-livell transfruntier; jistieden lill-Kummissjoni tistudja kif fit-tul, il-programmi ta’ investiment straordinarju, bħall-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS), jintrabtu b'mod effikaċi mal-fondi regolari tal-UE; Iqis li l-investituri istituzzjonali għandhom jiġu mistiedna jikkontribwixxu fondi taħt il-ġestjoni tagħhom fis-swieq kapitali Ewropej; jemmen li l-investituri istituzzjonali u l-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jidħlu fis-suq jeħtieġ li jkollhom rwol importanti fl-iżvilupp tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali;

26.    Ifakkar fil-ħidma preċedenti dwar l-integrazzjoni tas-swieq finanzjarji, bħall-Pjan ta’ Azzjoni tas-Servizzi Finanzjarji (1999), ir-rapport Giovannini u r-rapport de Larosière, u jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq dawn ir-rapporti fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali tagħha;

27.    Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza, fuq bażi ta’ pajjiż b’pajjiż, il-qagħda attwali tas-swieq kapitali fil-fond, biex tivvaluta, f’analiżi ekonomika komprensiva, fejn u sa liema punt jeżistu ostakli fl-UE kollha għall-investiment permezz tas-swieq kapitali, u jistedinha wkoll tindika b’liema mezz, inklużi l-approċċi mhux leġiżlattivi u bbażati fuq is-suq, dawn l-ostakli jistgħu jitneħħew jew jiġu minimizzati; jemmen li din l-analiżi hi prekundizzjoni biex l-Unjoni tas-Swieq Kapitali tirnexxi; jistieden lill-Kummissjoni tħaffef dan il-proċess;

28.    Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika r-riskji transfruntiera fis-swieq finanzjarji u kapitali fl-UE kkawżati minn differenzi istituzzjonali, legali u regolatorji bejn l-Istati Membri, u biex dawn jiġu indirizzati permezz ta’ miżuri effikaċi sabiex jiġu razzjonalizzati l-flussi kapitali transfruntiera u biex titnaqqas it-tendenza fost l-investituri li jiffavorixxu s-suq domestiku;

29.    Jistieden lill-Kummissjoni tqis ukoll il-lat tal-provvista, u b’mod partikolari tanalizza u tindirizza r-raġunijiet oriġinali għalfejn l-investituri bl-imnut jew l-investituri istituzzjonali ma jistgħux jimmobilizzaw u jittrasformaw biżżejjed kapital biex isaħħu s-servizzi finanzjarji individwali u l-investiment fit-tul fl-ekonomija reali;

30.    Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tippromwovi l-edukazzjoni finanzjarja kemm tal-investituri kif ukoll tal-kumpaniji bħala utenti tas-swieq kapitali; ittejjeb id-disponibbiltà tad-dejta u r-riċerka tal-UE permezz ta’ standardizzazzjoni u titjib fil-ġbir tad-dejta, sabiex tagħti lok lill-kumpaniji u lill-investituri jifhmu l-ispejjeż u l-benefiċċji komparattivi ta’ servizzi differenti offruti mill-parteċipanti tas-swieq kapitali;

31.    Jistieden lill-Kummissjoni tistudja modi biex jitnaqqsu l-asimmetriji fl-informazzjoni fis-swieq kapitali ta’ intrapriżi żgħar u medji, u tinvestiga s-suq għall-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u l-ostakli għal min jidħol ġdid; jenfasizza l-idea ta’ aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu indipendenti Ewropej li joffru klassifikazzjonijiet li huma wkoll effettivi għan-nefqa għal investimenti żgħar;

32.    Jilqa’ t-tħabbira tal-Kummissjoni li se tirrevedi d-Direttiva dwar il-Prospetti bil-għan li tindirizza n-nuqqasijiet tal-qafas tal-prospetti attwali; jisħaq fuq l-importanza li jiġu ssimplifikati l-proċeduri tiegħu billi b’mod proporzjonali jelimina l-piżijiet amministrattivi għall-emittenti u l-elenkar tal-kumpaniji fil-Borża, b’mod partikolari fir-rigward tal-SMEs u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja; huwa tal-fehma li jista’ jkun utli li jiġu investigati modi aħjar ta’ kif ir-rekwiżiti jiġu adattati skont it-tip ta’ assi u/jew investituri u/jew emittenti; jenfasizza li t-trasparenza għandha tissaħħaħ u l-ispejjeż ta' tranżazzjoni għandhom jitnaqqsu jekk l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta tkun ġiet standardizzata u tkun disponibbli b’mod diġitali;

33.    Jistieden lill-Kummissjoni tispjega b’aktar ċarezza kif l-Unjoni tas-Swieq Kapitali ser tinteraġġixxi maż-żewġ pilastri l-oħra tal-Pjan ta’ Investiment Ewropew, jiġifieri l-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi u ċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment;

34.    Jisħaq fuq l-importanza li l-inizjattivi marbuta mas-swieq kapitali jiġu integrati ma’ aġendi tal-politika oħrajn, bħall-iżvilupp ta’ suq uniku diġitali u r-riformi li għaddejjin bħalissa fil-qasam tad-dritt tal-kumpaniji u l-governanza korporattiva, bil-għan li jkun hemm koerenza u konsistenza bejn id-diversi inizjattivi regolatorji u mhux regolatorji, u b’hekk jiġu massimizzati l-effetti sekondarji pożittivi ta’ politiki differenti dwar it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi;

L-elementi kostitwenti ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali

35.    Huwa tal-fehma li l-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandha ssegwi approċċ gradwali u li l-prijoritajiet tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandhom ikunu tlieta: l-ewwel nett, biex jinċentivaw l-aktar allokazzjoni effiċjenti ta’ tfaddil billi jintensifikaw u jiddiversifikaw is-sorsi ta’ finanzjament disponibbli għan-negozji u biex joffru iżjed għażliet ta’ investiment, aktar trasparenza u diversifikazzjoni tal-portafoll għal min ifaddal u għall-investituri; it-tieni nett, sabiex jippermettu mitigazzjoni akbar tar-riskji permezz tal-ħolqien ta’ swieq transfruntiera, isaħħu r-reżiljenza tas-sistema kontra l-effetti negattivi ta’ kriżijiet finanzjarji severi u jnaqqsu l-impatt ta’ xokkijiet idjosinkratiċi; it-tielet nett, biex jiżguraw li jkun hemm mezz komplimentari effikaċi għall-finanzjament tal-ekonomija reali;

36.    Jistieden lill-Kummissjoni, fejn meħtieġ, biex tressaq proposti għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni attwali, b’mod partikolari fir-rigward tal-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu u d-ditti tal-awditjar, bil-għan li żżid u tikkompleta l-protezzjoni tal-investitur;

37.    Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu eliminati l-ostakli eżistenti għall-finanzjament transfruntier, speċjalment għall-SMEs, bil-għan li jrawmu l-benefiċċji tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali għal negozji ta’ kull daqs fiż-żoni ġeografiċi kollha;

38.    Jissottolinja li prinċipju fundamentali għall-bini ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali jeħtieġ ikun li tingħata aktar attenzjoni lill-utenti aħħarin tas-swieq kapitali, jiġifieri l-kumpaniji u l-investituri, u li jiġi rikonoxxut il-fatt li s-swieq jeżistu għall-kumpaniji u l-investituri; jemmen, għaldaqstant, li l-politiki tal-UE għandhom jiżguraw li s-swieq kapitali jipprovdu lill-kumpaniji aċċess aħjar għall-kapital u lill-investituri jipprovdulhom opportunitajiet ta’ tfaddil varjati, trasparenti u bi prezz li jista' jintlaħaq;

39.    Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti konsistenti bil-għan li tiżgura li l-Unjoni tas-Swieq Kapitali timxi id f’id ma’ strateġija ċara biex jiġu affrontati l-effetti kontroproduttivi tas-sistema bankarja parallela;

40.    Jenfasizza li, bil-għan li jikkontribwixxu għall-prijoritajiet imsemmija hawn fuq, l-inizjattivi tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandhom jimmiraw li jillimitaw il-kumplessità, filwaqt li jżidu l-effiċjenza u jnaqqsu l-ispiża tal-katina ta’ intermedjazzjoni bejn min ifaddal u l-investimenti, għandhom issaħħu l-għarfien tal-utent aħħari dwar il-katina ta’ intermedjazzjoni u l-istruttura tal-ispejjeż, issaħħu l-protezzjoni tal-investitur, jiżguraw l-istabbiltà tal-katina tal-intermedjazzjoni b’regoli prudenzjali adegwati u jiżguraw li l-intermedjarji jistgħu jfallu u jiġu sostitwiti mingħajr wisq tfixkil għas-sistema finanzjarja u l-ekonomija reali;

41.    Jilqa’ l-pjan tal-Kummissjoni li tevalwa l-impatt ġenerali tar-regolament finanzjarju, b’mod partikolari l-leġiżlazzjoni ta’ dawn l-aħħar ħames snin; jisħaq fuq il-ħtieġa li prijoritajiet imsemmija hawn fuq jiġu kkunsidrati meta jsiru r-reviżjonijiet tar-regolamenti finanzjarji eżistenti;

42.    Jisħaq li l-finanzjament bankarju u r-rwol intermedjarju tal-banek fis-swieq kapitali huma pilastri importanti tal-finanzjament tan-negozju; jenfasizza li l-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandha tkun ibbażata fuq kif għandu jiġi kkomplementat ir-rwol fundamentali tal-banek, u mhux fuq kif dawn għandhom jiġu spostati, peress li l-finanzjament bankarju għandu jkomplu jkollu rwol ċentrali fil-finanzjament tal-ekonomija Ewropea; Jisħaq fuq ir-rwol importanti tal-istrateġija “relationship banking” fil-finanzjament ta’ mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u intrapriżi medji, li tista’ tintuża wkoll biex jiġu pprovduti metodi alternattivi ta’ finanzjament; ifakkar fid-dimensjoni strateġika b’saħħitha u diversifikata tas-settur bankarju Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-aċċess għal self bankarju għall-SMEs fl-Unjoni, u jistedinha wkoll tindirizza l-ostakli mhux xierqa;

43.    Jenfasizza l-fatt li l-SMEs għandu jkollhom disponibbli l-usa’ għażla ta’ strutturi ta’ finanzjament, b’tali mod li huma jkollhom għażla ta’ alternattivi ta’ finanzjament ta’ livelli ta’ kumplessità u spejjeż differenti, inkluż is-self ipotekarju u l-finanzjament ibbażat fuq it-titolizzazzjoni;

44.    Jissottolinja l-ħtieġa li jitrawwem ambjent fejn aktar tfaddil tal-unitajiet domestiċi u tal-kumpaniji jiġi dirett lejn vetturi li jinvestu fis-swieq kapitali, u fejn l-investituri huma mħeġġa biex jallokaw il-kapital lil hinn mill-fruntieri tal-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa ta’ salvagwardji adegwati, speċjalment għall-unitajiet domestiċi, sabiex jiġi żgurat għarfien sħiħ dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-investimenti fis-swieq kapitali; Jisħaq fuq l-importanza tal-espansjoni tal-aċċessibbiltà għall-edukazzjoni finanzjarja bil-għan li tittejjeb il-fiduċja tal-investituri fis-swieq kapitali, b’mod partikolari l-investitur fil-livell tal-konsum; jenfasizza wkoll li l-edukazzjoni finanzjarja għandha tkun immirata lejn l-SMEs, u tgħallimhom kif jużaw is-swieq kapitali;

45.    Jenfasizza li inizjattivi tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandhom jippermettu lil min jissellef ikollu aċċess għall-fondi minn sorsi bbażati fuq is-suq, filwaqt li jappoġġaw aktar id-diversità fil-forom tas-self, bħall-ekwità u l-bonds korporattivi, kif ukoll forom indiretti ta’ finanzjament fejn il-banek u s-swieq jiffunzjonaw flimkien;

46.    Jisħaq fuq l-importanza li jiġi ffaċilitat paragun li jinftiehem tal-għażliet ta’ investiment disponibbli għall-atturi finanzjarji bil-għan li tiġi stabbilita Unjoni tas-Swieq Kapitali effiċjenti; jitlob, f’dan ir-rigward, li jissaħħaħ il-qafas komuni biex jiġu żgurati l-komparabbiltà u t-trasparenza fost id-diversi strumenti finanzjarji, b’mod partikolari permezz ta’ implimentazzjoni xierqa tal-miżuri previsti għal dan il-għan fid-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFID), id-Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni (IMD) u l-prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIP); jisħaq fuq l-importanza ta’ koerenza leġiżlattiva b’mod ġenerali u bejn il-fajls msemmija qabel b’mod partikolari, bil-għan li jiġi evitat l-arbitraġġ regolatorju u jiġu żgurati l-ogħla standards dwar il-protezzjoni tal-investitur fis-swieq kollha;

47.    Jemmen li Unjoni tas-Swieq Kapitali għandha toħoloq ambjent regolatorju adegwat li jtejjeb l-aċċess transfruntier għall-informazzjoni dwar il-kumpaniji li jkunu qed ifittxu strutturi tal-kreditu, il-kważi-ekwità u l-ekwità, bil-għan li jippromwovi t-tkabbir ta’ mudelli ta’ finanzjament mhux bankarju, inkluż il-finanzjament kollettiv u s-self bejn il-pari; jemmen li l-iżvelar ta’ tali informazzjoni għandu jsir fuq bażi volontarja għall-SMEs; jissottolinja li r-regoli tal-protezzjoni tal-investitur għandhom japplikaw għall-mudelli ta’ finanzjament kollha bl-istess mod, irrispettivament minn jekk humiex parti minn mudelli ta’ finanzjament bankarju jew mudelli ta’ finanzjament mhux bankarju; iqis li tali ambjent jirrikjedi wkoll aktar reżiljenza sistemika u s-superviżjoni ta’ intermedjarji finanzjarji sistemiċi barra s-settur bankarju;

48.    Jemmen li l-istandardizzazzjoni ta’ ċerti strumenti finanzjarji u l-aċċessibbiltà tagħhom fis-suq intern jistgħu jservu bħala għodda xierqa biex jgħinu jsaħħu l-likwidità, isaħħu l-funzjonament tas-suq uniku, u jippermettu ħarsa ġenerali komprensiva u superviżjoni tas-swieq kapitali Ewropej, u dan filwaqt li jitqiesu kif xieraq l-aħjar prattiki ta’ standards eżistenti tal-Istati Membri; jissottolinja l-ħtieġa li tinżamm il-possibbiltà li jingħataw strumenti finanzjarji mfassla apposta li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ emittenti individwali u investituri individwali;

49.    Ifakkar li ħarsa storika ġenerali tal-pjan ta’ azzjoni għas-servizzi finanzjarji titlob li jitqiesu żewġ lakuni li dehru wara l-implimentazzjoni tiegħu, jiġifieri l-ħtieġa li jiġi kkunsidrat b’reqqa l-impatt speċjali fuq il-funzjonament taż-żona tal-euro tal-miżuri mfassla fil-qafas tas-suq intern u l-ħtieġa li tittejjeb b’mod parallel l-integrazzjoni tas-suq u tas-sorveljanza; jistieden lill-Kummissjoni, hi u tfassal il-Pjan ta’ Azzjoni, biex tislet il-lezzjonijiet kollha meħtieġa minn dan il-preċedent;

50.    Jenfasizza li l-oqfsa ġuridiċi u superviżorji għandu jkollhom rwol fundamentali biex jiġu evitati t-teħid ta’ riskju eċċessiv u l-instabbiltà fis-swieq finanzjarji; jenfasizza li proġett ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali b’saħħtu jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn superviżjoni soda nazzjonali u mal-UE kollha, inklużi strumenti makroprudenzjali adegwati; jemmen li fost l-għażliet possibbli, jista’ jiġi attribwit rwol aktar b’saħħtu lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) fit-titjib tal-konverġenza supeviżorja;

51.    Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa bir-reqqa r-riskji ta’ finanzjament ta’ kreditu bbażat fuq is-suq kapitali u l-esperjenzi rilevanti meta nqalgħet il-kriżi finanzjarja 2007/2008, u biex jindirizzaw il-problemi li nibtu minnha;

Inqarrbu s-swieq kapitali lejn l-SMEs

52.    Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tibdiliet u ż-żidiet possibbli mal-qafas regolatorju eżistenti għall-intermedjarji finanzjarji għandhom jimmiraw li jneħħu l-ostakli għad-dħul għall-intermedjarji żgħar u medji, u li jtejbu l-aċċess għall-finanzjament b’mod partikolari għal start-ups innovattivi u kumpaniji żgħar u medji, u jiżguraw standards prudenzjali proporzjonati għar-riskju;

53.    Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta’ involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/KE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva; b’mod partikolari, li din il-proposta tista’ tkun mezz biex jiġi appoġġat ambjent attraenti għall-azzjonisti billi ttejjeb l-effiċjenza tal-katina ta' investiment fl-ekwità; jisħaq li qafas sod u prattikabbli għal governanza korporattiva jista' jsaħħaħ l-Unjoni tas-Swieq Kapitali;

54.    Jenfasizza li s-sofistikazzjoni tas-swieq kapitali m’għandhiex tispiċċa teskludi l-SMEs, li huma l-intrapriżi li l-aktar jeħtieġu aċċess għal finanzjament komplementari, b’mod partikolari fl-Istati Membri li qed iħabbtu (jew ħabbtu) wiċċhom ma' diffikultajiet ekonomiċi; jenfasizza li ambjent pożittiv għal finanzjament ta’ SMEs ta’ suċċess jinkludi l-ħtieġa għal kundizzjonijiet ekonomiċi u regolatorji li jieħdu ħsieb l-interessi tal-SMEs, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali; b’mod partikolari, jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni lill-possibbiltà ta’ simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-aċċess għall-offerti pubbliċi inizjali mill-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, filwaqt li jiġi żgurat li jibqa’ jkun hemm kriterji sodi għall-valutazzjoni tar-reżiljenza u l-eliġibilità tan-negozji għal offerta pubblika inizjali; jistieden lill-Kummissjoni tistudja x’jista’ jsir aktar biex tgħin lill-SMEs biex jattiraw l-investiment;

55.    Ifakkar li n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-SMEs huwa wieħed mill-akbar ostakli għall-investiment f’dan it-tip ta’ kumpanija; jitlob għal riflessjoni fil-fond dwar modi u mezzi biex jittejjeb l-aċċess tal-investituri għal informazzjoni trasparenti u komparabbli dwar l-SMEs, filwaqt li kemm jista’ jkun jiġi llimitat il-piż addizzjonali impost fuq dawn il-kumpaniji;

56.    Iħeġġeġ l-istabbiliment ta’ bażi ta’ finanzjament varjata u attraenti fis-swieq pubbliċi Ewropej għall-intrapriżi ta’ kull daqs, filwaqt li jiġi promoss il-kunċett "L-Ewwel Aħseb fiż-Żgħir" fir-regolament finanzjarju tal-UE li jolqot lill-Emerging Growth Companies (Kumpaniji Emerġenti bi Tkabbir ) u r-reviżjoni tar-regolament finanzjarju tal-UE bil-għan li jitnaqqsu b'30-50% l-ispejjeż amministrattivi tal-elenkar tal-kumpaniji fil-Borża;

57.    Jemmen li, minħabba l-importanza tal-SMEs u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja għall-ħolqien ta’ impjiegi ġodda, l-opportunitajiet ta’ finanzjament mhux bankarji eżistenti, bħalma huma l-iżvilupp ta’ swieq sekondarji speċjalizzati (eż. swieq għat-tkabbir tal-SMEs) u ta’ titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata għandhom jiġu sfruttati aħjar; jilqa’ l-inizjattiva sabiex jitwaqqaf suq ta’ titolizzazzjoni sostenibbli u trasparenti permezz tal-iżvilupp ta’ qafas regolatorju speċifiku b’definizzjoni uniformi ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità għolja, flimkien ma’ metodi effikaċi għall-monitoraġġ, il-kejl u l-ġestjoni tar-riskju; jenfasizza, madankollu, li l-SMEs jikkostitwixxu grupp varjat ħafna u din it-titolizzazzjoni mhijiex l-uniku strument disponibbli; jistieden, għaldaqstat, lill-Kummissjoni biex tuża firxa wiesgħa ta’ approċċi u biex tirrifletti dwar varjetà wiesgħa ta’ ċentri biex jittejjeb il-finanzjament għall-SMEs;

58.    Jappoġġa suġġerimenti biex jittejbu l-possibbiltajiet għall-aċċess għad-data għall-kumpaniji Ewropej, b’mod partikolari l-SMEs; jiġbed l-attenzjoni, fl-istess ħin, għall-fatt li l-ispejjeż tad-dejta tas-suq huma żgħar meta mqabbla mal-ispejjeż ta’ transazzjoni globali;

59.    Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-kapaċità għall-monitoraġġ tat-tipi, il-volumi u t-tendenzi fl-attivitajiet ta’ intermedjazzjoni simili għal dawk bankarji mwettqa barra s-settur bankarju rregolat u għall-implimentazzjoni ta’ miżuri xierqa biex jiġi żgurat li dawn huma soġġetti għall-prinċipju ta’ ‘l-istess riskji, l-istess regoli’;

60.    Jinnota li l-ekwità privata u l-kapital ta’ riskju joffru alternattivi interessanti għall-finanzjament, b’mod partikolari għan-negozji li jkunu għadhom kemm jiftħu; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strumenti addizzjonali li jibnu fuq l-esperjenza li nkisbet permezz tal-Fondi ta' Kapital ta' Riskju Ewropej u l-Fondi ta' Intraprenditorija Soċjali Ewropej sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet kbar tas-swieq ta’ kapital ta’ riskju fl-UE, bħalma huwa n-nuqqas ta’ informazzjoni għall-investituri; jemmen li l-iżvilupp ta’ bażi tad-data dedikata għall-ġbir, fuq bażi volontarja, ta’ informazzjoni dwar l-SMEs u l-istart-ups tista’ tkun għodda utli għall-għoti ta’ informazzjoni lill-investituri, u b’hekk eventwalment twessa’ l-firxa ta’ parteċipanti fis-suq u ssaħħaħ ulterjorment is-swieq ta’ kapital ta’ riskju fost l-Istati Membri;

61.    Jilqa’ l-isforzi ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ swieq ta’ pjazzament privat permezz ta’ dokumenti u definizzjonijiet standardizzati, filwaqt li jiġi żgurat li l-investituri potenzjali jkunu infurmati biżżejjed dwar ir-riskji u l-benefiċċji ta’ din il-forma ta’ investiment;

62.    Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe żvilupp ta’ proposti ġodda dwar “fond ta’ fondi” bħala parti mill-Unjoni ta’ Swieq Kapitali ma jwassalx għal lakuni fil-valutazzjoni u l-ġestjoni globali ta’ riskji sistemiċi u speċifiċi;

63.    Jinsisti fuq il-ħtieġa, waqt il-bini ta’ Unjoni ta’ Swieq Kapitali, li tissaħħaħ u tittejjeb il-koordinazzjoni tal-UE fil-livell internazzjonali, b’mod partikolari fil-kuntest tal-G20, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (IOSCO), il-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB) u l-Kumitat ta’ Basel;

Il-ħolqien ta’ ambjent regolatorju tal-UE koerenti għas-swieq kapitali

64.    Jissottolinja wkoll l-importanza ta’ finanzjament tal-ekwità li jista’ jgħin fil-mitigazzjoni tar-riskju u t-tnaqqis ta’ livelli eċċessivi ta’ dejn u ingranaġġ fis-sistemi finanzjarji; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrevedu u jindirizzaw ir-regolamentazzjoni tqila wisq għall-finanzjament tal-ekwità ta’ kumpaniji privati; jisħaq fuq l-importanza li jiġi indirizzat l-iżbilanċ fiskali bejn id-dejn u l-ekwità;

65.    Huwa konxju mill-fatt li d-differenzi bejn ir-regoli ta’ insolvenza jikkomplikaw il-ħolqien ta’ gruppi ta’ assi transfruntiera u għaldaqstant tal-proċess ta’ titolizzazzjoni; jinnota, f’dan ir-rigward, is-suġġeriment tal-Kummissjoni biex tiġi indirizzata l-insolvenza transfruntiera safejn hu meħteġ biex tinkiseb Unjoni tas-Swieq Kapitali li tiffunzjona tajjeb; jitlob li jitwaqqaf qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal entitajiet mhux bankarji, b’mod partikolari l-entitajiet ta' kontroparti ċentrali;

66.    Ifakkar fir-rwol tas-sistemi ta’ pagamenti u ta’ saldu tat-titoli għas-suq tat-titolizzazzjoni u jitlob li titwaqqaf infrastruttura ta’ suq Ewropew għal dan l-iskop, u jappella wkoll għal monitoraġġ koordinat u aktar armonizzat tal-infrastruttura kritika tas-suq, b’mod partikolari l-possibilità li jinħoloq repożitorju tad-dejta għat-titolizzazzjoni, li jirreġistra l-parteċipanti ta’ kull titolizzazzjoni, jittraċċa l-iskoperturi aggregati u l-flussi bejn il-parteċipanti tas-suq, iwettaq monitoraġġ tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-inizjattiva ta’ politika u jindividwa l-bżieżaq emerġenti possibbli u jnaqqas l-asimmetriji fl-informazzjoni;

67.    Jisħaq fuq il-ħtieġa, fid-dawl tar-rwol tal-ICT, li tiġi indirizzata t-theddida ta’ attakki ċibernetiċi u li s-sistema finanzjarja kollha ssir reżiljenti għal attakki bħal dawn;

68.    Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-komparabilità u l-kwalità tal-informazzjoni finanzjarja fir-rigward tal-qafas attwali dwar l-istandards kontabilistiċi, anki b’perspettiva globali u b’attenzjoni lejn mudelli ta’ valwazzjoni konservattiva u l-proporzjonalità tar-rekwiżiti; jifhem li l-liġi Ewropea dwar il-kontabbiltà, li ġie rivedut dan l-aħħar, l-ewwel irid jiġi vvalutat fil-prattika;

69.    Jisħaq fuq il-ħtieġa li jsiru valutazzjoni tal-impatt u analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni addizzjonali, inklużi l-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni; jinnota li l-leġiżlazzjoni l-ġdida mhux dejjem se tkun ir-rispons tal-politika xieraq għal dawn l-isfidi, u li l-approċċi mhux leġiżlattivi u bbażati fuq is-swieq, kif ukoll, f’xi każijiet, is-soluzzjonijiet nazzjoniali li diġà jeżistu, għandhom jiġu eżaminati; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-proporzjonalità fil-leġiżlazzjoni relevanti bil-għan li ssaħħaħ l-effetti pożittivi għall-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja;

70.    Jemmen li l-elementi kostitwenti għal Unjoni ta’ Swieq Kapitali li jiffunzjona għalkollox għandhom jiġu stabbiliti mhux aktar tard mill-2018; itenni d-domanda għal analiżi komprensiva tas-sitwazzjoni attwali fis-swieq kapitali tal-UE u tax-xkiel eżistenti fl-UE biss; jistieden lill-Kummissjoni tħaffef il-ħidma tagħha fuq il-pjan ta’ azzjoni u tressaq proposti leġiżlattivi u mhux leġislattivi mill-aktar fis possibbli bil-għan li jintlaħaq l-objettiv ta’ suq kapitali uniku tal-UE għalkollox integrat sa tmiem l-2018;

71.    Jinnota li l-ambjent diġitali li qed jiżviluppa għandu jitqies bħala opportunità biex tittejjeb il-prestazzjoni u l-valur provdut mill-industrija tas-swieq kapitali lill-intrapriżi, l-investituri u lis-soċjetà b’mod ġenerali;

72.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni u lill-Kunsill.

 

 

(1)

Testi adottati, P7_TA (2014) 0202.

(2)

Testi adottati, P7_TA (2014) 0161.

Avviż legali