Postopek : 2015/2729(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0663/2015

Predložena besedila :

B8-0663/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0323

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 168kWORD 109k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.026v01-00
 
B8-0663/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo


o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP))


Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D

B8‑0663/2015 Resolucija Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah Parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Delovni program Komisije za leto 2015 – Nov začetek (COM(2014)0910) in njegovih prilog od 1 do 4,

–       ob upoštevanju člena 37(3) Poslovnika,

A.     ker so visoka brezposelnost, neenakost, revščina in nizki socialni standardi še vedno največje težave, ki pestijo evropske državljane;

B.     ker ostaja strategija Evropa 2020 še naprej veljavna podlaga za dosego pametne trajnostne in vključujoče rasti v Evropi in ker naj bi bili njeni cilji potrjeni še pred koncem leta 2015, vendar je treba instrumente za njeno uresničevanje posodobiti in okrepiti;

C.     ker bi se morala Komisija v svojih prihodnjih programih dela spoprijeti s temeljnimi izzivi 21. stoletja, kot so podnebne spremembe, energetska neodvisnost, učinkovita raba virov, prehod v digitalno družbo, svetovna konkurenca, enakost med spoloma in vse večja neenakopravnost, hkrati pa upoštevati stroške neukrepanja na ravni EU;

D.     ker se je Evropska unija kot politični koncept znašla na zgodovinski prelomni točki in ker jo je gospodarska in finančna kriza pahnila v politično krizo, ki se kaže v porastu ekstremizma v skoraj vseh državah članicah;

1.      poziva Komisijo, naj si glede na to, da je glavni izziv za EU pridobiti zaupanje državljanov in podobo upanja in gibala trajnostne rasti, zaposlovanja in vse večje socialne kohezije, na vso moč prizadeva delovati kot vodilna sila pri poglabljanju evropskega povezovanja in pripravi agende, s katero bo zagotovila okrepitev gospodarskega okrevanja Evrope na bolj pravičnem in vključujočem enotnem trgu, z ustvarjanjem večjega števila kakovostnih delovnih mest in zmanjševanjem družbene neenakosti;

Socialno in gospodarsko zbliževanje znotraj EU, podpora ustvarjanju trajnostne rasti in zaposlovanja

2.      poudarja, da je stopnja brezposelnosti še vedno previsoka, zlasti med mladimi in ženskami, ter da je oživljanje gospodarstva EU še vedno šibko; pozdravlja izid pogajanj o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI) in poziva k njegovemu celovitemu izvajanju; pričakuje, da bodo EIB in države članice storile vse, kar je v njihovi moči, da bi čim prej odobrile nabor bolj tveganih naložbenih projektov, ki prispevajo k pravemu, močnemu zagonu gospodarstva ter uravnoteženi in trajnostni rasti, kar bo pripomoglo h gospodarskemu zbliževanju in povezovanju enotnega trga, zaposlovanju ter socialni koheziji in enakosti med spoloma po vsej EU; poudarja svoje pozive, zlasti glede preglednosti, demokratične odgovornosti in skladnosti z naložbenimi smernicami; poziva Komisijo, naj obravnava zlasti vpliv EFSI na socialno in regionalno zbliževanje v EU ter pogoje za dostop držav, ki naložbe najbolj potrebujejo, do tega instrumenta, ob upoštevanju omejitev šesterčka in dvojnega svežnja; poziva Komisijo, naj tesno spremlja proračunski učinek EFSI po njegovem sprejetju;

3.      odločno zagovarja ponovno uravnoteženje procesa evropskega semestra v letu 2016, da se bo v celoti uporabljal za uresničevanje strategije Evropa 2020; poziva Komisijo, naj predlaga nov socialni pakt, vključno z učinkovitejšo uporabo ključnih kazalnikov zaposlovanja in socialnih kazalnikov pri oblikovanju priporočil za posamezne države, nabor minimalnih socialnih standardov, ki bodo prispevali k strukturnemu zbliževanju, ter nadaljevanje tristranske izmenjave mnenj o gibanju plač; poziva Komisijo k ponovni uvedbi poročila o povezovanju v enotni trg, ki bi moralo temeljiti na sektorskih kazalnikih, k uvedbi posebnega stebra za enakost moških in žensk in k uvedbi razsežnosti spola v priporočila za posamezne države;

4.      ponovno poziva h vzpostavitvi konkretnega časovnega okvira in akcijskega načrta za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja z zakonodajnimi in nezakonodajnimi ukrepi, kot so direktiva o vsaj desetdnevnem očetovskem dopustu, pregled direktive o starševskem dopustu iz leta 2010 in nezakonodajni ukrepi za spodbujanje ureditev delovnega časa; obžaluje dejstvo, da utegne biti predlagana direktiva o porodniškem dopustu umaknjena, in če se to zgodi, poziva k zakonodajni pobudi za pregled Direktive Sveta 92/85/EGS; poleg tega poziva Komisijo, naj sprejme novo ločeno strategijo o pravicah žensk in enakosti med spoloma v Evropi za obdobje 2015–2020, katere prednostne usmeritve bodo med drugim ustvarjanje enakih priložnosti, odprava diskriminacije, ustvarjanje delovnih mest, zmanjševanje razkoraka med spoloma glede plač, revščine in pokojnin, boj proti nasilju nad ženskami z ratifikacijo Istanbulske konvencije ter spodbujanje udeležbe žensk pri odločanju in v podjetništvu;

5.      poziva Komisijo, naj nadaljuje delo iz poročila petih predsednikov in predloži ambiciozen načrt z vsemi potrebnimi ukrepi za večjo odpornost ekonomske in monetarne unije (EMU), da bo postala okvir za boljše usklajevanje, strukturno približevanje in solidarnost, ki bo zmožen doseči cilje iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), vključno s fiskalno zmogljivostjo na ravni EMU in vzpostavitvijo bančne unije; poziva k hitri uresničitvi svoje resolucije o gospodarskem upravljanju, začenši s poenostavitvijo evropskega semestra in pogajanji o medinstitucionalnem sporazumu; v zvezi s tem odobrava nedavne pobude za dokončanje in ponovno uravnoteženje EMU; poziva k sprejetju metode Skupnosti v evropskem mehanizmu za stabilnost, zamenjavi trojke s strukturo spremljanja, ki bi temeljila na Skupnosti, upravljanju državnega dolga na podlagi odobritvi dvojnega svežnja in poglobitvi koncepta strukturnih reform, načina financiranja takih ukrepov in njihove vključitve v semester; poziva tudi k razpravi o dinamiki, ki podžiga delitev na sever in jug v EU in zlasti v monetarni uniji, ter o ovirah za gospodarsko rast v Evropi;

6.      odobrava objavo novega svežnja o davčni politiki in poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov, s katerimi bi zagotovila pošten sistem obdavčitve na podlagi načela, da je treba davke plačevati v državi, kjer se ustvarja dobiček, ob tem pa se izognila izkrivljanju notranjega trga in nepošteni konkurenci; meni, da bi morala taka agenda vključevati zakonodajne predloge za obvezno poročanje multinacionalnih podjetij po posameznih državah, evropsko davčno številko (TIN), opredelitev davčnih oaz in oblikovanje črnega seznama EU za njihovo izkoreninjenje ter predloge, ki so nujni za dosego zakonodajnega dogovora o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb; meni, da bi bilo treba prilagoditi tudi agendo EU za razvojno sodelovanje ter pogojevanje nadgraditi za učinkovit boj proti izogibanju davkom in davčnim utajam; poziva Komisijo, naj udejanji priporočila Parlamenta iz zakonodajnega samoiniciativnega poročila in samoiniciativnega poročila odbora TAXE za zagotovitev davčne pravičnosti;

7.      ponovno izraža svoj poziv v zvezi s predlogom 14. direktive na področju prava družb o čezmejnih prenosih sedežev družb, ki naj bi zagotovil, da se davki plačujejo v državi članici, kjer se ustvarja dobiček, in da so ohranjene pravice do udeležbe delavcev;

8.      poziva Komisijo, naj na novo oceni in okrepi mehanizme in vire politike konkurence in državnih pomoči na področjih, kot so bančna unija, politika obdavčevanja v EU in regionalna politika;

9.      podpira razvoj unije kapitalskih trgov, vendar opozarja, da je pri tem treba poskrbeti, da se ne povečajo sistemska finančna tveganja, ter jo dopolniti s potrebno infrastrukturo, da se spodbudijo nebančni krediti in dolgoročne naložbe v podporo realnemu gospodarstvu, predvsem v tistih državah članicah, kjer so te najbolj potrebne; poziva Komisijo, naj zagotovi večjo podporo za uveljavitev davka na finančne transakcije na podlagi okrepljenega sodelovanja; poziva k okrepitvi evropskih nadzornih organov in sredstev, ki jih imajo na voljo, ki bi morala biti sorazmerna z njihovimi čedalje bolj obsežnimi nalogami; pričakuje poročilo Komisije o primernosti in možnosti podpiranja evropske bonitetne agencije; pričakuje zakonodajne ukrepe za večjo preglednost izvedenih finančnih instrumentov;

10.    pričakuje, da bo Komisija na začetku leta 2016 začela celovit vsebinski pregled večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter uveljavila načrt plačil, o katerem še vedno potekajo pogajanja, s čimer se bo lotila vztrajno ponavljajočih se težav z zaostanki neporavnanih zapadlih računov; spodbuja Komisijo, naj iz pričakovanih ugotovitev skupine na visoki ravni o lastnih sredstvih, ki naj bi končala delo na začetku leta 2016, zbere najbolj ambiciozne izkušnje in med njenim mandatom predstavi konkretne predloge;

11.    pričakuje, da bo Komisija izvedla pregled tobačnih sporazumov; meni, da bi bilo treba obdržati predlog uvedbe nadzornika postopkovnih jamstev za Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF (2014/00173), saj je to lahko eden od elementov v pripravah na uvedbo evropskega javnega tožilstva;

12.    ponovno poziva k celoviti reviziji direktive o napotitvi delavcev; poleg tega meni, da mora biti boj proti negotovim zaposlitvam na samem vrhu prednostnih nalog; poziva Komisijo, naj pripravi direktivi o netipičnem delu in prestrukturiranju; odločno opozarja na poslabšanje pogojev dela v prevozu, zlasti cestnem in letalskem, in poziva Komisijo, naj se jih nemudoma loti; upa, da bo izvajanje jamstva za mlade, vključno s podporo iz pobude za zaposlovanje mladih, obrodilo sadove, in izraža pripravljenost za podporo kakršnim koli pobudam, tudi finančnim, za okrepitev tega programa EU; poziva Komisijo, naj pripravi shemo „jamstva za otroke“ (podobno jamstvu za mlade) in s tem poskrbi, da noben otrok ne bo zapostavljen in da bo vsak reven otrok imel dostop do brezplačnega zdravstvenega varstva, brezplačnega šolanja, dostojnega prebivališča in ustrezne prehrane; poziva Komisijo, naj oblikuje tudi predlog o osnovni ravni socialne zaščite, ki bo zagotavljala dostojno raven socialne zaščite skozi vse življenje posameznika, in sicer s shemami minimalnega dohodka, dostopa do izobraževanja in cenovno dostopnih stanovanj, splošnim dostopom do ustrezne zdravstvene oskrbe in splošnim dostopom do cenovno dostopnega in kakovostnega otroškega varstva; vztraja, da je treba revidirati obstoječo direktivo o porodniškem dopustu;

13.    poziva Komisijo, naj poskrbi, da bosta izobraževanje in usposabljanje še naprej med njenimi najpomembnejšimi prednostnimi nalogami, ter se v zvezi s tem osredotoči na dostop in enakopravnost, posodobitev in spodbujanje kakovostnih sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU, s poudarkom na najbolj žgočih vprašanjih, kot so uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 in njenih vodilnih pobud, premislek o potrebnih znanjih in spretnostih na današnjem in prihodnjem trgu dela, spodbujanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dualnega izobraževanja, podpora za kakovostno pripravništvo in delovno prakso, program Erasmus+, vseživljenjsko učenje in medijska pismenost za vse;

14.    poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja kulturne in ustvarjalne panoge ter podpira in spodbuja razglasitev evropskega leta kulturne dediščine; poleg tega pričakuje, da bo Komisija predstavila dolgo pričakovani pregled direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah;

15.    poziva Komisijo, naj predstavi konkretne predloge za vzpostavitev energetske unije, ki bo vodila v energetski prehod in posledično spodbudila rast in ustvarjanje delovnih mest ter Evropi prinesla trajnostno prihodnost; poudarja, da bi morala energetska unija temeljiti na spodbujanju energijske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in pametne infrastrukture, ki bodo omogočili zmanjšanje energetske odvisnosti Unije od dragega uvoza fosilnih goriv, povečali našo geopolitično neodvisnost in bodo dolgoročno cenejši pri zagotavljanju dostopnih cen energije za gospodinjstva in industrijo; meni, da morajo biti v središču energetske unije državljani, in pričakuje, da bo sporočilo Komisije o energijski revščini spremljal akcijski načrt;

16.    poziva Komisijo, naj vzpostavi resnično enotni digitalni trg ter predlaga inovativno in vključujočo digitalno unijo; poziva Komisijo, naj predstavi jasne prednostne naloge in sinergije v okviru celostne strategije, z jasnimi zakonodajnimi priporočili in finančnimi načini in sredstvi, da bi ustvarili digitalno gospodarstvo, v katerem bi lahko Evropa prevzela vodilno vlogo v svetu, v katerem bi podjetja poslovala prek meja, v katerem bi bile zaščitene pravice potrošnikov in v katerem bi javna uprava lahko dosegla napredek v smeri posodobitve, učinkovitosti in vključujočnosti; poudarja, da je treba podpreti razvoj digitalnega sektorja, tako da bodo imeli vsi evropski državljani dostop do hitre internetne povezave, voditi prehod na digitalno tehnologijo v industrijskem sektorju in zagotoviti digitalne veščine in znanja, da ga bo mogoče s pridom izkoristiti; poleg tega poziva Komisijo, naj pregleda zakonodajo EU na področju avtorskih pravic in spodbuja varnost elektronskih komunikacij in omrežne tehnologije, zlasti za MSP in mikropodjetja; odločno opozarja Komisijo, da ambiciozne digitalne unije ne bo mogoče doseči brez ustreznega mehanizma za spodbujanje naložb na terenu;

17.    poziva Komisijo, naj pripravi predloge in ukrepe za okrepitev notranjega trga EU, med drugim: novo strategijo notranjega trga za blago in storitve; izvajanje direktive o storitvah, direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij in svežnja o javnih naročilih; analizo, oceno in nazadnje zakonodajni predlog v zvezi z digitalnimi platformami na enotnem trgu; dokončanje enotnega digitalnega trga, vključno z zakonodajnimi predlogi o čezmejnih pogodbah med podjetji in potrošniki in ekonomiji souporabe; uveljavljanje pravic potrošnikov, vključno s pregledom direktive o nepoštenih poslovnih praksah in direktive o zavajajočem oglaševanju; poziva Komisijo, naj dosledno razvija zunanjo razsežnost enotnega trga v okviru trgovinske politike EU, da se okrepita konkurenčnost in varstvo potrošnikov EU, hkrati pa se prepreči nepoštena konkurenca blaga in izdelkov, ki ne izpolnjujejo varnostnih, okoljskih in socialnih standardov EU;

18.    pričakuje nadaljnje ukrepanje po zeleni knjigi o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode;

19.    poziva k ambiciozni industrijski politiki EU, ki bi omogočila razvoj novega blaga in storitev ter prestrukturiranje industrijskih procesov z inovacijami, da bi tako posodobili industrijo EU in opravili prehod v na znanju temelječe, digitalno, nizkoogljično in z viri gospodarno gospodarstvo;

20.    poudarja potrebo po pripravi ambicioznega predloga o pregledu sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS 2021/30), z namenom določitve ustrezne cene ogljika, in potrebo po pripravi zakonodajnega predloga za izvajanje okvira podnebne in energetske politike do leta 2030 v sektorjih, ki niso zajeti v sistem trgovanja z emisijami, ter poziva k ambicioznemu svežnju predlogov glede obnovljivih virov energije;

21.    poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za izboljšanje mobilnosti v mestih in trajnostnega prometa s tehnološkimi inovacijami in alternativnimi gorivi, z namenom zagotoviti dostopnost učinkovitega javnega prevoza, razvijati pametne in inovativne rešitve ter pridobiti finančne vire za infrastrukturo čistih sistemov mestnega prevoza;

22.    pričakuje, da bo Komisija razmislila o trenutnih izzivih na področju okolja in zdravja, kjer razmere v okolju negativno vplivajo na zdravje ljudi, in predstavila predloge o načrtovanih strategijah, zlasti znanstveno podprtih horizontalnih merilih za endokrine motilce iz 7. okoljskega akcijskega programa, in tako brez odlašanja izpolnila zakonske obveznosti, s katerimi zamuja;

23.    poziva Komisijo, naj dokonča pregled uredbe o emisijah CO2 iz avtomobilov in predstavi ambiciozen predlog, ki bo vseboval cilj za obdobje po letu 2020; poleg tega pričakuje pregled direktive o kakovosti goriva z namenom razogljičenja motornih goriv v obdobju po letu 2020, skupaj s predlogi trajnostnih meril v zvezi z biomaso za proizvodnjo energije;

24.    poziva Komisijo, naj spremlja in izvaja operativne programe in opravi pregled strategije Evropa 2020; meni, da je treba izkoristiti sinergije med EFSI in drugimi skladi ter da bi bilo mogoče evropske strukturne in investicijske sklade in EFSI optimizirati, tako da bi se vzajemno krepili, in ne spodkopavali, saj imajo podobne cilje; poziva k iskanju sinergij med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi in programom Obzorje 2020;

25.    poziva Komisijo, naj okrepi orodja za obvladovanje tveganja v različnih kmetijskih sektorjih (npr. mleka) in predstavi predlog za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov; poziva tudi k tesnejšim povezavam med raziskavami, kmeti in industrijo;

26.    poziva Komisijo, naj v okviru skupne ribiške politike predlaga nov okvir za tehnične ukrepe in večletne načrte za upravljanje ribištva ter predstavi predlog za pregled uredbe o nadzoru;

Celovit pristop k migracijam in azilu

27.    odobrava nedavne predloge Komisije za vzpostavitev mehanizmov solidarnosti in porazdelitve bremena, da bi se lahko ustrezno odzivali na nujne humanitarne izzive, in odločno podpira poglobljen razmislek o srednjeročnih in dolgoročnih izzivih;

28.    poziva Komisijo, naj nadaljuje delo v zvezi z zakonodajnimi predlogi za mehanizem ponovne naselitve in stalni mehanizem za premestitve, da se znotraj EU doseže pravičnejša porazdelitev tistih, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito; poudarja pomen spoštovanja človekovih pravic in spoštovanja politik vračanja; zato pričakuje oceno in morebitni pregled uredbe Dublin III;

29.    podpira ambiciozno in splošno vizijo Komisije o zakonitih migracijah v obliki načrta, ki obravnava gospodarske in demografske izzive Unije ter obstoječo vrzel v spretnostih in na trgu dela; poziva k oblikovanju načrta v duhu agende o migracijah, skupaj z novimi zakonodajnimi predlogi o sektorskih delovnih migracijah, denimo o delavcih v gospodinjstvu; poziva k pregledu direktive o modri karti;

Močnejši glas EU v svetu

30.    opozarja na svoje stališče, da bi za doseganje rezultatov morala Komisija vpeljati revidirano evropsko sosedsko politiko, s celovitim in skladnim pristopom med zunanjim delovanjem in notranjimi politikami; v zvezi s tem poudarja dejstvo, da politika priseljevanja ni samo stvar mejne kontrole, temveč se nanaša tudi na razvojno sodelovanje, varnost in človekove pravice, saj so družbene neenakosti in revščina pogosto osnovni razlog konfliktov in nedovoljenih migracij;

31.    je prepričan, da bi morala širitev EU ostati na dnevnem redu z določitvijo prednostnih reform v državah kandidatkah in njihovim objektivnim spremljanjem, da bi ohranili motiviranost teh držav in zmožnost širjenja vrednot EU;

32.    poudarja dejstvo, da mora Komisija v evropskem letu za razvoj doseči oprijemljive rezultate v Afriki, in jo poziva, naj oblikuje in predstavi akcijski načrt za izvajanje evropskega soglasja o humanitarni pomoči, s čimer bi zagotovila skladnost in nenehno skupno izvajanje svojih zavez glede humanitarnih načel humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti; poziva k sprejetju pregleda akcijskega načrta za enakost spolov pri razvoju;

33.    poudarja pomen že skoraj dvajsetletnega vodilnega položaja EU v mednarodnih podnebnih pogajanjih ter potrebo, da EU prevzame vodilno vlogo pri prihodnjih pogajanjih med pripravami na konferenco pogodbenic (COP 21) v Parizu in ustvari zagon za oblikovanje trdnega, splošnega, pravičnega in pravno zavezujočega sporazuma; poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezne nadaljnje ukrepe po vrhu v Parizu in pripravi zakonodajne predloge, da se zagotovi pravočasna ratifikacija sporazuma;

34.    opozarja na svoje prepričanje, da lahko uravnoteženi trgovinski sporazumi zagotovijo pravila za globalizacijo; zato poziva Komisijo, naj poskrbi, da evropski standardi ne bodo ogroženi, in poudarja, da mora trgovina prevzeti vlogo v boju proti revščini in spodbujanju razvoja v tujini;

35.    pričakuje, da bo Komisija ustrezno upoštevala stališče Parlamenta o TTIP; poziva Komisijo, naj že pred načrtovanim časovnim okvirom pripravi pregled uredbe o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah, predviden za leto 2020, in tako vzpostavi potrebne instrumente za nadaljnje ukrepe, ki jih je treba sprejeti pri oblikovanju naložbene politike EU, in sicer na podlagi dokumenta o naložbah v povezavi s TTIP in drugimi sporazumi „Investment, TTIP and beyond“;

36.    poudarja pomen pregleda uredbe o dvojni rabi, zlasti zaradi izvoza nadzorne tehnologije, ki je v preteklosti prispevala k teptanju človekovih pravic, in zelene luči za reformo instrumentov trgovinske zaščite in instrumenta mednarodnih javnih naročil;

Bolj demokratična, odprta in odgovorna EU

37.    poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajni predlog, s katerim bi vzpostavila preglednico EU o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah ter na njeni podlagi vsako leto ocenila razmere na področju temeljnih pravic in spoštovanja vrednot EU iz člena 2 PEU v vsaki državi članici;

38.    poziva Komisijo, naj pripravi predlog za reformo evropskega naloga za prijetje, vključno s preverjanjem sorazmernosti, standardiziranim postopkom posvetovanja, boljšimi opredelitvami kaznivih dejanj, obveznimi razlogi za neizvršljivost, učinkovitimi pravnimi sredstvi in spoštovanjem postopkovnih jamstev;

39.    pričakuje, da bo Komisija predložila pobude za okrepitev boja proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, spolne usmerjenosti ali identitete, vere ali prepričanja ter invalidnosti ali starosti; zlasti poziva Komisijo, naj pritisne na Svet, da omogoči sprejetje protidiskriminacijske direktive, k čemur je bilo že večkrat pozvano; poziva Komisijo, naj predloži načrt v zvezi s pravicami lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev ter predstavi nov zakonodajni predlog za boj proti diskriminaciji in za vključevanje Romov v državah članicah;

40.    opozarja, da se mora reforma varstva podatkov sprejemati v obliki svežnja, poziva Komisijo in Svet, naj si še naprej prizadevata za dogovor v zvezi z direktivo in uredbo, ter ponovno poziva, naj se razveljavi sporazum o varnem pristanu;

41.    je seznanjen z objavo nove agende Komisije za varnost, vendar poziva k temu, da se pred uvedbo vsakršnih novih varnostnih ukrepov celovito ocenita uporaba in vrednost obstoječih;

42.    poziva Komisijo, naj spoštuje svoje načrte in predstavi predlog o priznavanju vsebine javnih listin, da bi spodbudili prosto gibanje evropskih državljanov, in vanj, kot je bilo že večkrat napovedano, vključi poroko med istospolnimi partnerji;

43.    poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ob upoštevanju pravnih pomislekov, ki jih je nedavno izrazilo Sodišče Evropske unije;

44.    odobrava predlog Komisije o boljši pravni ureditvi, ki je pomembno sredstvo za sprejemanje pravočasnih in neoporečnih odločitev o politikah; se strinja s stališčem, da lahko boljša priprava zakonodaje prispeva k temu, da bodo ukrepi podprti z dokazi in dobro zasnovani, da bodo prinašali oprijemljivo in trajno korist za državljane, podjetja in družbo kot celoto ter da bodo izpolnjevali cilje, ki se nanašajo na konkurenčnost, rast in delovna mesta; pričakuje, da bo Komisija obe veji zakonodajne oblasti obravnavala enako, kar zadeva podatke in dokumentacijo, ki jih zagotavlja v zakonodajnem postopku;

45.    opozarja na svoje prepričanje, da se boljša pravna ureditev ne sme jemati kot sredstvo za deregulacijo ali zapostavljanje področij, kot so socialna zaščita, varstvo okolja ter temeljne pravice, in da to ne sme voditi k oblikovanju zapletenih mehanizmov ali omogočiti, da tehnične ocene prevladajo nad političnimi odločitvami;

46.    odobrava dejstvo, da Komisija priznava pravico socialnih partnerjev, da sklepajo konvencije (pogodbena razmerja in sporazume), kakor določa člen 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ne bi smele biti predmet nadaljnjih posvetovanj z deležniki niti ocen učinka;

47.    poziva Komisijo, naj izpolni svojo zavezo, da se bo odzivala na prošnje za informacije v zvezi s peticijami v roku treh mesecev ali predložila razloge, zaradi katerih se roka ne more držati, in naj preuči, kako pomagati Odboru Parlamenta za peticije v stikih z nacionalnimi oblastmi, da se bodo države članice na peticije odzivale hitreje in ustrezneje; pričakuje, da bo Komisija sprejela ukrepe za spodbujanje instrumenta evropske državljanske pobude, da bo ta postal dragoceno sredstvo za politični dialog;

48.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov