ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 128kWORD 61k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την διεξαγωγή μελέτης της επίπτωσης στην απασχόληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την διεξαγωγή μελέτης της επίπτωσης στην απασχόληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση  
B8-0672/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) χρηματοδοτεί την μεταβολή επαγγελματικής ειδίκευσης των εργαζομένων που έχουν απολυθεί λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όριο των 500 εργαζομένων που δίνει το δικαίωμα στο κράτος μέλος να επωφεληθεί από το ΕΤΠ δεν επιτρέπει να εξασφαλισθεί η επαρκής κάλυψη της μεταβολής της επαγγελματικής ειδίκευσης των εργαζομένων που έχουν απολυθεί·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελέτη σε βάθος θα επέτρεπε να υπολογισθεί η επίπτωση του ΕΤΠ στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων που έχουν απολυθεί και να ενημερώσει την Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα αυτού του Ταμείου·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει υπό μορφή αμερόληπτης δημόσιας έρευνας την μελέτη των επιπτώσεων του ΕΤΠ στις πολιτικές απασχόλησης κάθε κράτους μέλους και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές με αρμοδιότητα στον προϋπολογισμό, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και την περιφερειακή ανάπτυξη·

2.      ζητεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας έρευνας, την διεξαγωγή μιας κατ’ αντιπαράθεση συζήτησης·

3.      αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου