PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 118kWORD 59k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan globalisaatiorahaston työllisyysvaikutusten arvioinnista


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan globalisaatiorahaston työllisyysvaikutusten arvioinnista   
B8‑0672/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006,

–       ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     panee merkille, että Euroopan globalisaatiorahastosta rahoitetaan sellaisten työntekijöiden uudelleenkoulutusta, jotka on irtisanottu kansainvälisen kilpailun vuoksi;

B.     toteaa, että 500 työntekijän kynnys, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden saada tukea Euroopan globalisaatiorahastosta, ei mahdollista riittävän tuen saamista irtisanottujen työntekijöiden uudelleenkoulutukseen;

C.     katsoo, että on tehtävä perinpohjainen tutkimus, jonka avulla selvitetään Euroopan globalisaatiorahaston vaikutus irtisanottujen työntekijöiden työllistyvyyteen ja annetaan komissiolle kuva tämän rahaston tehokkuudesta;

1.      kehottaa komissiota käynnistämään julkisen ja puolueettoman tutkimuksen Euroopan globalisaatiorahaston vaikutuksesta kunkin jäsenvaltion työllisyyspolitiikkaan ja kehottaa välittämään tutkimuksen tulokset parlamentin budjettivaliokunnalle, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle sekä aluekehitysvaliokunnalle;

2.      kehottaa järjestämään julkisen tutkimuksen tulosten ilmoittamisen jälkeen asiasta avoimen keskustelun;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

 

Oikeudellinen huomautus