REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 142kWORD 59k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda ietekmes uz nodarbinātību novērtēšanu


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda ietekmes uz nodarbinātību novērtēšanu  
B8-0672/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā no Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) finansē starptautiskas konkurences dēļ atlaistu darbinieku pārkvalifikāciju;

B.     tā kā minimālais atlaisto darbinieku skaits, kas ļauj dalībvalstij saņemt atbalstu no EGF, ir pieci simti, un līdz ar to nav iespējams nodrošināt atlaisto darbinieku pārkvalifikāciju vajadzīgajā apmērā;

C.     tā kā padziļinātam pētījumam jānodrošina iespēja novērtēt EGF ietekmi uz atlaisto darbinieku nodarbinātību un informēt Komisiju par šī fonda efektivitāti,

1.      prasa Komisijai neatkarīgas sabiedriskas aptaujas veidā veikt pētījumu par EGF ietekmi uz nodarbinātības politiku katrā dalībvalstī un paziņot rezultātus Parlamenta Budžeta komitejai, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai un Reģionālās attīstības komitejai;

2.      prasa, lai pēc sabiedriskās aptaujas rezultātu paziņošanas tiktu rīkotas dažādu iesaistīto pušu debates;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums