PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 60k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przeprowadzenia oceny skutków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zatrudnienia


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeprowadzenia oceny skutków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zatrudnienia  
B8-0672/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) finansowane jest przekwalifikowywanie pracowników, którzy stracili pracę z powodu międzynarodowej konkurencji;

B.     mając na uwadze, że próg pięciuset pracowników, który warunkuje możliwość skorzystania przez państwa członkowskie z EFG, nie pozwala na to, by zwolnionych pracowników objąć wystarczającym zakresem pomocy w postaci przekwalifikowania;

C.     mając na uwadze, że pogłębiona ocena powinna pozwolić na zmierzenie wpływu EFG na szanse zatrudnienia zwolnionych pracowników oraz powinna zapewnić Komisji informacje na temat skuteczności tego funduszu;

1.      wzywa Komisję do przeprowadzenia – w formie bezstronnych konsultacji publicznych – oceny skutków EFG dla polityki zatrudnienia każdego państwa członkowskiego oraz do poinformowania o jej wynikach następujących komisji parlamentarnych: Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Regionalnego;

2.      domaga się zorganizowania debaty kontradyktoryjnej po ogłoszeniu wyników konsultacji publicznych;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie oraz państwom członkowskim.

Informacja prawna