Procedure : 2015/2760(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0683/2015

Indgivne tekster :

B8-0683/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0270

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.052v01-00
 
B8-0683/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))


Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2015/2760(RSP))  
B8‑0683/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 20. april 2015 om Yemen,

–       der henviser til FN 's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolutionerne 2201 af 15. februar 2015 og 2216 af 14. april 2015,

–       der henviser til bemærkningerne om Yemen fra FN's vicegeneraldirektør for humanitære anliggender, Stephen O'Brien, den 25. juni 2015,

–       der henviser til fælleserklæring af 3. juli 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om krisen i Yemen,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den aktuelle krise i Yemen er en følge af, at successive regeringer ikke har formået at imødekomme det yemenitiske folks legitime forhåbninger om demokrati, økonomisk og social udvikling, stabilitet og sikkerhed; der henviser til, at den mislykkedes omstilling efter den mangeårige præsident Ali Abdullah Salehs fratrædelse til fordel for vicepræsident Abd-Rabbu Mansour Hadi har skabt betingelserne for et udbrud af voldelige konflikter ved at undlade at etablere en inkluderende regering og en fair magtdeling og ved systematisk at ignorere landets mange spændinger mellem stammefolk, udbredt usikkerhed og økonomisk lammelse;

B.     der henviser til, at disse fejltagelser skabte betingelserne for Houthi-militsernes fremgang i den nordlige del af landet, som udnyttede et vakuum i regeringsførelsen og sikkerheden og erobrede hovedstaden Sana'a i september 2014, og som har vundet sejre i hele landet siden da, hjulpet og tilskyndet af styrker, der er loyale over for den tidligere præsident Saleh, hvilket har ført til fængsling af politiske modstandere og et stormløb på større befolkningscentre som Aden og Taiz; mens Yemens legitime præsident, Abd-Rabbu Mansour Hadi, flygtede til Saudi-Arabien som et resultat heraf og er forblevet i Riyadh lige siden;

C.     der henviser til, at som en reaktion på houthiernes fremgang og som svar på en anmodning fra præsident Hadi, lancerede koalitionen af arabiske stater, der er saudiarabisk ledet, i Yemen Operation afgørende Storm den 26. marts 2015, som senere blev omdøbt Operation genvinding af håb for at presse Ansar Allah (den dominerende Houthi-milits), for at give præsident Hadi magten tilbage og bringe sikkerhed og stabilitet i landet; der henviser til, at disse mål indtil videre ikke er blevet opnået, trods intensive bombardementer af houthiernes positioner; der imidlertid henviser til, at det med denne indgriben er lykkedes at forværre den allerede dystre humanitære situation; der henviser til, at over 3.000 mennesker er blevet dræbt og over 10.000 såret siden udbruddet af fjendtlighederne;

D.     der henviser til, at Saudi-Arabien i tillæg til luftangreb har pålagt Yemen en flådeblokade, som har haft dramatiske konsekvenser for 22 millioner mennesker - næsten 80 % af befolkningen – der har presserende behov for mad, vand og medicinske forsyninger; der henviser til, at transport af humanitær bistand og varer inde i landet bliver alvorligt hæmmet af vejspærringer, kampe og den generelle mangel på sikkerhed; der henviser til, at FN har erklæret det for at være en humanitær nødsituation på højeste niveau i Yemen og har advaret om, at landet nu er et skridt væk fra hungersnød;

E.     der henviser til 9,9 mio. børn er blevet hårdt ramt af konflikten med 279 børn, som er blevet dræbt, og 402 såret siden marts 2015; der henviser til, at mindst 1,8 millioner børn har mistet adgang til uddannelse på grund af konfliktrelaterede skolelukninger, der har stillet dem over for øget risiko for rekruttering eller benyttelse af bevæbnede grupper samt andre former for misbrug;

F.     der henviser til, at UNICEF anslår, at mere end en halv million børn under fem år er i risiko for at udvikle alvorlig akut underernæring, mens 1,2 millioner børn under fem år er i risiko for moderat akut underernæring - næsten en fordobling siden begyndelsen af krisen;

G.     der henviser til, at sundhedssystemet er på randen af sammenbrud med afbrydelse af vaccinationsydelser, hvilket bringer anslåede 2,6 millioner børn under 15 år i risiko for at få mæslinger og 2,5 millioner børn i risiko for diarré, der er en potentielt dødelig sygdom, som spreder sig hurtigt i tider med konflikter og befolkningsfordrivelser; der henviser til, at antallet af tilfælde af denguefeber er stigende, kroniske sygdomme mangler behandling og livsvigtige medicinske forsyninger og personale forhindres i at nå målgrupperne;

H.     der henviser til, at FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, har opfordret til, at der foretages en undersøgelse, efter at saudiarabisk-ledede luftangreb har ramt det afspærrede område for FN's udviklingsprogram i Saada med alvorlige skader til følge;

I.      der henviser til, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) har været i stand til at drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen og udvidet sin tilstedeværelse og øget antallet og omfanget af sine terrorangreb;

J.      der henviser til, at den såkaldte Islamiske Stat (IS)/Da'esh har etableret sin tilstedeværelse i Yemen og gennemført terrorangreb mod shiamuslimske moskéer med hundredvis af dræbte til følge; der henviser til, at både al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og IS/Da'esh forventes at udnytte Yemens sikkerhedsmæssige tomrum til at øge deres kapacitet og planlægge angreb mod de yemenitiske sikkerhedsstyrker, houthierne og enhver vestlig tilstedeværelse;

K.     der henviser til, at den vedvarende krig og udvidelsen af al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og IS/Da'esh i Yemen udgør en direkte trussel mod stabiliteten og sikkerheden i andre lande i regionen og mod EU og det globale internationale samfund;

L.     der henviser til, at FN's generalsekretærs særlige udsending for Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, fortsætter med at forhandle med alle parter for at arbejde hen imod en "humanitær pause«; der henviser til at Oman, der afholdt sig fra at tilslutte Operation afgørende storm, senere omdøbt Operation genvinding af håb, og som har stærke relationer til begge de vigtigste parter i konflikten, fører regionale diplomatiske bestræbelser på at opnå en våbenhvile;

M.    der henviser til, at den gamle bydel i Sanaa, som er optaget på UNESCO's verdenskulturarvsliste, blev ramt i et bombeangreb efter krigens udbrud i Yemen; der henviser til, at mange historiske bygninger, monumenter, museer, arkæologiske fundsteder og steder for gudsdyrkelse som følge heraf har lidt uoprettelig skade eller er blevet ødelagt;

N.     der henviser til, at Yemen af flere grunde er kommet tættere end nogensinde før på Europa, først og fremmest fordi mange yemenitiske flygtninge - sammen med folk fra Afrikas Horn, der har slået sig ned i Yemen i de seneste år – nu vil søge om asyl i Europa, og for det andet fordi ustabiliteten i Yemen giver grobund for træning af terrorister, der udfører angreb i europæiske lande (som i tilfældet på Charlie Hebdo i Paris);

1.      bekræfter på ny sin stærke støtte til Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet og sit engagement i at bistå det yemenitiske folk;

2.      udtrykker dyb bekymring over den hastigt forværrede politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Yemen og opfordrer alle parter i konflikten til at vedtage en humanitær pause, i hvert fald under den nuværende muslimske hellige måned, ramadanen, og til at tillade den hjælp, som der er desperat brug for, at blive leveret til befolkningen, som et første skridt i retning af en varig våbenhvile, der bør bane vejen for en forhandlet politisk løsning; udtrykker dyb bekymring over de 13 millioner mennesker i Yemen, der står over for en fødevaresikkerhedskrise og de 9,4 mio., der har ringe eller ingen adgang til vand;

3.      fordømmer de destabiliserende og voldsomme ensidige foranstaltninger truffet af houthierne og militære enheder, der er loyale over for den tidligere præsident Saleh, navnlig i byerne Aden og Taiz; fordømmer også luftangreb fra den saudiarabisk-ledede koalition og den flådeblokade, den har pålagt Yemen, som har ført til tusindvis af menneskers død og destabiliseret Yemen yderligere, skabt mere befordrende betingelser for fremgang hos terrororganisationer og ekstremistiske organisationer som IS/Da’esh og al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og forværret en allerede kritisk humanitær situation;

4.      opfordrer alle stridende parter til straks at afslutte brugen af vold; opfordrer den saudiarabisk-ledede koalition til at straks at ophæve flådeblokaden af Yemen, således at kommerciel import til yemenitiske havne bliver fuldstændig genoptaget for at undgå endnu mere alvorlig sult og mangler, navnlig på mad, brændstof og medicin; opfordrer alle parter til at engagere sig med henblik på en effektiv levering af humanitær bistand til mennesker i nød i alle regioner i landet;

5.      opfordrer i denne forbindelse EU, dets medlemsstater og USA til at lægge yderligere pres på den saudiarabiske regering for at få denne til at koncentrere sig om kun at standse og ransage individuelle skibe, hvor der er god grund til at tro, at der foregår våbensmugling; opfordrer medlemsstaterne til at indstille enhver form for våbeneksport til konfliktens parter, idet en sådan er uforenelig med EU's fælles holdning om kontrol med våbeneksport;

6.      opfordrer alle parter til at sikre beskyttelse af civilbefolkningen og afstå fra at sigte efter civil infrastruktur, navnlig sundhedsfaciliteter og vandsystemer;

7.      opfordrer indtrængende alle parter til at overholde deres forpligtelser i henhold til international humanitær lovgivning og menneskerettighedslovgivning og som en hastesag give humanitære hjælpearbejdere uhindret adgang, således at livsvigtig bistand kan leveres straks til de mest sårbare mennesker;

8.      erindrer om, at den vilkårlige nægtelse af humanitær adgang og civiles fratagelse af genstande, som er nødvendige for deres overlevelse, udgør krænkelser af den humanitære folkeret;

9.      opfordrer til en uafhængig international efterforskning af alle påståede krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;

10.    understreger, at der kun kan være politisk og inkluderende forhandlingsløsning på konflikten, og opfordrer derfor indtrængende alle yemenitiske partier til at arbejde på at løse deres interne uoverensstemmelser ved hjælp af dialog, kompromis og magtdeling, der fører til dannelse af en national samlingsregering for at genoprette freden, undgå et økonomisk og finansielt sammenbrud og håndtere den humanitære krise;

11.    udtrykker sin fulde støtte til bestræbelserne fra FN og FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, på at mægle under fredsforhandlinger mellem parterne; støtter Omans bestræbelser på at opnå en våbenhvile mellem houthierne og de styrker, der er loyale over for Yemens regering, som et første skridt hen imod en politisk forhandlingsløsning;

12.    fordømmer på det kraftigste terrorangrebene udført af IS/Da'esh mod shiitiske moskéer i Sanaa og Saada, der dræbte og sårede hundredvis af mennesker, sammen med udbredelsen af den ekstreme sekteriske ideologi, der understøtter disse kriminelle handlinger;

13.    er foruroliget over al-Qaeda på Den Arabiske Halvøs evne til at drage fordel af den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen; opfordrer alle parter i konflikten til at udvise fast engagement og vilje til som et spørgsmål af højeste prioritet at bekæmpe ekstremistiske grupper og terrorgrupper som IS/Da'esh og al-Qaeda på Den Arabiske Halvø; advarer om, at ethvert forsøg på at bruge disse grupper som stedfortrædere mod opfattede fjender vil give bagslag og kun føre til større ustabilitet, sekteriske blodsudgydelser og destabilisering af nabolandene;

14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Yemens og Kongeriget Saudi-Arabiens regeringer samt parlamenterne og regeringerne i Golfstaternes Samarbejdsråds og Den Arabiske Ligas medlemsstater.

Juridisk meddelelse