Menettely : 2015/2760(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0683/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0683/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 74k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.052v01-00
 
B8-0683/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))


Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))  
B8‑0683/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemenistä antamat päätöslauselmat ja etenkin 15. helmikuuta 2015 annetun päätöslauselman 2201 ja 14. huhtikuuta 2015 annetun päätöslauselman 2216,

–       ottaa huomioon YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteerin Stephen O’Brienin 25. kesäkuuta 2015 esittämät Jemeniä koskevat huomautukset,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 3. heinäkuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin kriisistä,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi on tulosta useiden perättäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata jemeniläisten oikeutettuihin vaatimuksiin demokratiasta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, vakaudesta ja turvallisuudesta; ottaa huomioon, että vallansiirto pitkäaikaisen presidentin Ali Abdullah Salehin eron jälkeen varapresidentti Abdrabuh Mansur Hadille epäonnistui ja loi pohjan väkivaltaiselle konfliktille, koska maahan ei kyetty perustamaan osallistavaa hallitusta ja valtaa ei kyetty jakamaan oikeudenmukaisesti sekä koska maan monet heimojännitteet, laajalle levinnyt turvattomuus ja taloudellinen lamaantuminen jätettiin järjestelmällisesti huomiotta;

B.     katsoo, että nämä epäonnistumiset tarjosivat nousumahdollisuuden maan pohjoisosista lähtöisin oleville huthien puolisotilaallisille joukoille, jotka käyttivät hyväksi hallinnollista ja turvallisuuteen liittyvää tyhjiötä ja valloittivat maan pääkaupungin Sanaan syyskuussa 2014 ja jotka ovat sittemmin saavuttaneet suuria voittoja koko maassa entiselle presidentille Salehille uskollisten joukkojen avustuksella ja tuella, ja toteaa, että tämä on johtanut poliittisten vastustajien vangitsemiseen ja hyökkäyksiin suuria asutuskeskuksia, kuten Adenia ja Taizia, vastaan; ottaa huomioon, että Jemenin legitiimi presidentti Abdrabuh Mansur Hadi pakeni tämän takia Saudi-Arabiaan ja on siitä lähtien oleskellut Riadissa;

C.     ottaa huomioon, että vastauksena huthien hyökkäyksiin ja presidentti Hadin pyyntöön Saudi-Arabian johtama arabimaiden koalitio käynnisti Jemenissä 26. maaliskuuta 2015 ”Decisive Storm” -operaation, joka myöhemmin nimettiin ”Restoring Hope” ‑operaatioksi ja jonka tarkoituksena oli voittaa takaisin johtavan huthiryhmän Ansar Allahin valloittamat alueet, palauttaa presidentti Hati takaisin valtaan ja palauttaa maan turvallisuus ja vakaus; toteaa, että näihin tavoitteisiin ei vielä ole päästy huolimatta huthien asemapaikkoihin kohdistuvista raskaista pommituksista; huomauttaa, että interventio on kuitenkin pahentanut jo muutenkin vaikeaa humanitaarista tilannetta; ottaa huomioon, että vihollisuuksien puhkeamisen jälkeen yli 3 000 ihmistä on kuollut ja yli 10 000 haavoittunut;

D.     toteaa, että ilma-iskujen lisäksi Saudi-Arabia on asettanut Jemenin laivastosaartoon, jonka seuraukset ovat olleet dramaattisia: 22 miljoonaa ihmistä eli lähes 80 prosenttia väestöstä tarvitsee kiireellistä elintarvike-, vesihuolto- ja lääkeapua; ottaa huomioon, että tiesulut, taistelut ja yleinen turvallisuuden puute haittaavat vakavasti humanitaarisen avun ja tarvikkeiden kuljettamista maahan; ottaa huomioon, että YK on julistanut Jemeniin korkeimman vakavuusasteen humanitaarisen kriisin ja varoittanut, että Jemen on nyt vain askeleen päässä nälänhädästä;

E.     ottaa huomioon, että konflikti on aiheuttanut vakavia seurauksia 9,9 miljoonalle lapselle ja että maaliskuusta 2015 lähtien lapsia on kuollut 279 ja haavoittunut 402; toteaa, että vähintään 1,8 miljoonaa lasta on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle, koska kouluja on konfliktin vuoksi suljettu, ja että he ovat lisääntyvässä määrin vaarassa joutua aseellisten ryhmien rekrytoimiksi tai käyttämiksi tai muunlaisen hyväksikäytön vaarassa;

F.     ottaa huomioon, että Unicefin arvion mukaan yli puoli miljoonaa alle viisivuotiasta lasta on vakavan akuutin aliravitsemuksen vaarassa ja että 1,2 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta on lievän akuutin aliravitsemuksen vaarassa – määrä on lähes kaksinkertaistunut kriisin alkamisen jälkeen;

G.     toteaa, että Jemenin terveydenhuoltojärjestelmä on romahduksen partaalla ja rokotukset on jouduttu keskeyttämään ja että arviolta 2,6 miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta altistuu tämän vuoksi tuhkarokkotartunnalle ja 2,5 miljoonaa lasta ripulille, joka saattaa olla kohtalokas, nopeasti leviävä tauti konfliktien aikana ja kun väestö joutuu siirtymään paikasta toiseen; ottaa huomioon, että denguekuumetapausten määrä on kasvussa, kroonisiin sairauksiin ei ole tarjolla hoitoa ja elintärkeät lääkkeet ja lääkintähenkilöstö eivät saavuta avun tarpeessa olevia;

H.     toteaa, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vaati käynnistämään tutkinnan sen jälkeen, kun Saudi-Arabian johdolla Saadaan tehdyissä ilmaiskuissa osuttiin YK:n kehitysohjelman asemapaikkaan, joka vaurioitui pahasti;

I.      toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) on kyennyt käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemista, laajentamaan läsnäoloaan alueella ja lisäämään terroristihyökkäysten määrää ja laajuutta;

J.      ottaa huomioon, että niin kutsuttu Islamilainen valtio / Da’esh on vahvistanut asemiaan Jemenissä ja tehnyt terroristihyökkäyksiä šiiamuslimien moskeijoihin ja tappanut niissä satoja ihmisiä; pitää todennäköisenä, että sekä AQAP että Da’esh hyödyntävät Jemenin turvallisuustyhjiötä vahvistaakseen vaikutusvaltaansa ja lisätäkseen pommihyökkäyksiä Jemenin turvallisuusjoukkoja, hutheja ja mahdollisia alueella olevia länsimaiden edustajia vastaan;

K.     ottaa huomioon, että sodan jatkuminen ja AQAP:n ja Da’eshin toiminnan laajeneminen Jemenissä ovat suora uhka alueen muiden maiden vakaudelle ja turvallisuudelle, EU:lle ja koko kansainväliselle yhteisölle;

L.     ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettiläs Ismail Ould Cheikh Ahmed jatkaa neuvotteluja kaikkien osapuolten kanssa humanitaarisen tauon aikaansaamiseksi; ottaa huomioon, että Oman, joka ei osallistunut ”Decisive Storm” ‑operaatioon (sittemmin ”Restoring Hope” -operaatio) ja jolla on hyvät suhteet konfliktiin molempiin pääosapuoliin, johtaa alueella diplomaattisia pyrkimyksiä tulitauon aikaansaamiseksi;

M.    ottaa huomioon, että Jemenin sodan alettua Sanaan vanha kaupunki, joka on Unescon maailmanperintökohde, joutui pommitusten kohteeksi; toteaa, että niiden seurauksena monet historialliset rakennukset, monumentit, museot, arkeologiset kohteet ja uskonnonharjoittamispaikat ovat peruuttamattomasti vahingoittuneet tai tuhoutuneet;

N.     katsoo, että useista syistä Jemen on tällä hetkellä lähempänä Eurooppaa kuin koskaan aiemmin: ensinnäkin monet jemeniläispakolaiset – myös Afrikan sarven maista viime vuosien aikana Jemeniin tullut väestö – hakevat nyt Euroopasta turvapaikkaa, ja toiseksi Jemenin epävakaa tilanne tarjoaa hedelmällisen maaperän kouluttaa Euroopan maihin hyökkääviä terroristeja (kuten hyökkäys Charlie Hebdo -lehteen toimitukseen Pariisissa);

1.      toistaa tukevansa vahvasti Jemenin yhtenäisyyttä, suvereniteettia, itsenäisyyttä sekä alueellista koskemattomuutta ja vahvistaa pysyvänsä Jemenin kansan rinnalla;

2.      on vakavasti huolestunut Jemenin nopeasti pahenevasta poliittisesta, humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta ja vaatii kaikkia konfliktin osapuolia suostumaan humanitaariseen taukoon, ainakin meneillään olevan muslimien pyhän ramadan-kuukauden ajaksi, ja sallimaan kipeästi kaivatun avun toimittamisen väestölle, mikä on ensimmäinen askel kohti kestävää tulitaukoa ennen kuin ryhdytään neuvottelemaan poliittisesta ratkaisusta; on erittäin huolissaan siitä, että Jemenissä 13 miljoonaa ihmistä kärsii elintarvikekriisistä ja 9,4 miljoonan ihmisen vedensaanti on rajoittunutta tai vettä ei ole lainkaan saatavilla;

3.      tuomitsee entiselle presidentille Salehille uskollisten huthikapinallisten ja sotilasyksiköiden epävakauttavat ja väkivaltaiset yksipuoliset toimet, etenkin Adenin ja Taizin kaupungeissa; tuomitsee myös Saudi-Arabian johdolla toimivan koalition Jemeniin kohdistamat ilmaiskut ja laivastosaarron, jotka ovat johtaneet tuhansien ihmisten kuolemaan, kärjistäneet Jemenin tilannetta entisestään, luoneet paremmat edellytykset terrorismin ja äärijärjestöjen, kuten Da’esh ja AQAP, leviämiselle ja pahentaneet jo kriittistä humanitaarista tilannetta entisestään;

4.      vaatii kaikkia taistelevia osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet välittömästi; vaatii Saudi-Arabian johdolla toimivaa koalitiota lopettamaan Jemenin laivastosaarron välittömästi ja sallimaan kaiken tuontikaupan uudelleenkäynnistämisen Jemenin satamissa, jottei pahennettaisi entisestään nälänhätää ja varsinkaan elintarvike-, polttoaine- ja lääkepulaa; kehottaa kaikkia osapuolia sitoutumaan tehokkaaseen humanitaariseen apuun sen tarpeessa oleville ihmisille maan kaikilla alueilla;

5.      kehottaa tässä yhteydessä EU:ta, sen jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja painostamaan entistä voimakkaammin Saudi-Arabian hallitusta, jotta se keskittyisi pysäyttämään ja tutkimaan yksittäisiä aluksia ainoastaan, jos on hyvä syy epäillä niiden salakuljettavan aseita; kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan kaiken mahdollisen aseviennin konfliktin osapuolille, koska se on aseviennin valvontaa koskevan neuvoston yhteisen kannan vastaista;

6.      kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään siviili-infrastruktuurin, erityisesti lääkinnällisten palvelujen ja vesijärjestelmien, tulittamisesta;

7.      kehottaa kaikkia osapuolia huolehtimaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisista velvoitteistaan ja antamaan kiireesti esteettömän pääsyn humanitaarisille työntekijöille ja hätäavulle, jotta kaikkein hädänalaisimmille voitaisiin toimittaa välttämätöntä apua;

8.      huomauttaa, että humanitaaristen avustustoimitusten estäminen mielivaltaisesti ja elintärkeiden tarvikkeiden epääminen siviileiltä on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

9.      vaatii kaikkien kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevien väitettyjen loukkausten riippumatonta kansainvälistä tutkintaa;

10.    korostaa, että konfliktiin on olemassa vain poliittinen, osallistava ja neuvoteltu ratkaisu; vaatii siksi, että Jemenin puolueet työskentelevät yhdessä ratkaistakseen erimielisyytensä vuoropuhelun, kompromissin ja vallanjaon keinoin ja perustaakseen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen, joka palauttaisi rauhan, estäisi talous- ja finanssiromahduksen ja puuttuisi humanitaariseen kriisiin;

11.    ilmaisee täyden tukensa YK:n sekä YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin pyrkimyksille käynnistää rauhanneuvottelut osapuolten välillä; tukee Omanin pyrkimyksiä tulitaukoon huthien ja Jemenin hallitukselle uskollisten joukkojen välillä ja pitää sitä ensimmäisenä askeleena poliittiseen neuvotteluratkaisuun;

12.    tuomitsee erittäin jyrkästi Da’eshin terrorihyökkäykset šiiamuslimien moskeijoihin Sanaassa ja Saadassa ja toteaa, että niissä kuoli ja haavoittui satoja ihmisiä, ja tuomitsee niin ikään näitä rikoksia tukevan ääriuskonnollisen ideologian leviämisen;

13.    pitää hälyttävänä, että AQAP saattaa hyötyä Jemenin heikkenevästä poliittisesta ja turvallisuustilanteesta; vaatii konfliktin kaikkia osapuolia osoittamaan vakaata sitoutumistaan ja päättäväisyyttään Da’eshin ja AQAP:in kaltaisten ääriryhmien ja terroristijärjestöjen torjuntaan ja pitämään sitä ensisijaisena prioriteettina; varoittaa kaikista yrityksistä käyttää näitä ryhmiä apuna taisteluissa otaksuttuja vihollisia vastaan, sillä kyseinen toiminta kääntyy itseään vastaan ja vain lisää epävakautta ja uskontokuntien välistä verenvuodatusta ja horjuttaa entisestään naapurivaltioiden vakautta;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettiläälle, Jemenin hallitukselle ja Saudi-Arabian kuningaskunnalle sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

Oikeudellinen huomautus